پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
​​​​

سامانه الکترونیک

اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان بوشهر

لطفا فرم مربوطه را تکمیل نموده و برای دریافت اصل معرفی نامه در روز کاری بعد به
اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان بوشهر مراجعه نماییدمعرفی نامه به تامین اجتماعی

معرفی نامه به راهنمایی و رانندگی

آزمایش مواد مخدر