معرفی کارکنان

 
  
  
  
  
  
سوابق تحصیلی
  
سمترییس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان دیر
نامحسن
نام خانوادگیزارعی
تلفن مستقیم35464590-1
نمابر35464590-1
سوابق تحصیلی
لیسانس عمران
عکس
 
سمترییس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان کنگان
نامقاسم
نام خانوادگیمباهات
تلفن مستقیم37237581-4
نمابر37237585
سوابق تحصیلی
دیپلم اقتصاد
عکس
 
سمترییس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان جم
نامسامان
نام خانوادگیقلی پور
تلفن مستقیم37622931
نمابر37622930
سوابق تحصیلی
لیسانس عمران
عکس
 
سمترییس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان دیلم
نامابوالحسن
نام خانوادگیعلوی
تلفن مستقیم33252500
نمابر33251600
سوابق تحصیلی
لیسانس عمران
عکس
 
سمترییس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان گناوه
نامصدراله
نام خانوادگیعبدالهی
تلفن مستقیم33124700
نمابر33124700
سوابق تحصیلی
لیسانس عمران
عکس
 
سمترییس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان بوشهر
نامحمیدرضا
نام خانوادگیحیدری
تلفن مستقیم33444573
نمابر33449550
سوابق تحصیلی
لیسانس عمران
عکس
 
سمترییس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان دشتستان
ناممحمدباقر
نام خانوادگیامیری
تلفن مستقیم34221420
نمابر34221427
سوابق تحصیلی
لیسانس عمران
عکس
 
سمترییس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان تنگستان
ناممنوچهر
نام خانوادگیاسماعیلی
تلفن مستقیم35222500
نمابر35223500
سوابق تحصیلی
لیسانس عمران
عکس
 

کلیه حقوق سایت متعلق به اداره کل حمل ونقل و پایانه های استان بوشهر میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"