معرفی کارکنان

 
  
  
  
  
  
  
  
سوابق تحصیلی
  
  
سمتمعاون راهداری
دسته بندیمعاون راهداري
نامعلیرضا
نام خانوادگیپوررضا
تلفن مستقیم33331281-3
نمابر33331287
تلفن داخلی
سوابق تحصیلی
فوق لیسانس عمران
پست الکترونیکboushehr@rmto.ir
عکس