معرفی کارکنان

 
  
  
  
  
  
  
  
سوابق تحصیلی
  
  
سمترییس اداره مدیریت راه ها
دسته بندیاداره مديريت راهها
ناممریم
نام خانوادگیکریمی
تلفن مستقیم33331281-3
نمابر33331287
تلفن داخلی315
سوابق تحصیلی
فوق لیسانس IT
پست الکترونیک
عکس
 
سمتکارشناس مدیریت راهها
دسته بندیاداره مديريت راهها
ناممهدی
نام خانوادگیکفاشان
تلفن مستقیم33331282
نمابر33331287
تلفن داخلی316
سوابق تحصیلی
پست الکترونیک
عکس
 

کلیه حقوق سایت متعلق به اداره کل حمل ونقل و پایانه های استان بوشهر میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"