معرفی کارکنان

 
  
  
  
  
  
  
  
سوابق تحصیلی
  
  
سمترییس اداره فنی و نظارت بر طرح ها
دسته بندیاداره فني و نظارت بر طرحها
نامسعید
نام خانوادگیبرزگری
تلفن مستقیم33331281-3
نمابر33331287
تلفن داخلی
سوابق تحصیلی
فوق لیسانس سازه
پست الکترونیکboushehr@rmto.ir
عکس
 
سمتکارشناس فنی و نظارت بر طرح ها
دسته بندیاداره فني و نظارت بر طرحها
نامامیرحسین
نام خانوادگیبلوکی
تلفن مستقیم33331281-3
نمابر33331287
تلفن داخلی
سوابق تحصیلی
لیسانس عمران
پست الکترونیک
عکس
 

کلیه حقوق سایت متعلق به اداره کل حمل ونقل و پایانه های استان بوشهر میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"