معرفی کارکنان

 
  
  
  
  
  
  
  
سوابق تحصیلی
  
  
سمترییس اداره فنی و پیمان
دسته بندیاداره پيمان و رسيدگي
نامحسين
نام خانوادگیطيبي نژاد
تلفن مستقیم33331280-3
نمابر33331287
تلفن داخلی
سوابق تحصیلی
ليسانس عمران
پست الکترونیکboushehr@rmto.ir
عکس
 
سمتکارشناس اداره پیمان و رسیدگی
دسته بندیاداره پيمان و رسيدگي
نامامید
نام خانوادگیقدردان
تلفن مستقیم33331281-3
نمابر33331287
تلفن داخلی
سوابق تحصیلی
لیسانس عمران
پست الکترونیک
عکس
 
سمتکارشناس اداره پیمان و رسیدگی
دسته بندیاداره پيمان و رسيدگي
نامبهاره
نام خانوادگیتشت زر
تلفن مستقیم33331281-3
نمابر33331287
تلفن داخلی
سوابق تحصیلی
فوق لیسانس مکانیک
پست الکترونیک
عکس
 
سمتکارشناس اداره پیمان و رسیدگی
دسته بندیاداره پيمان و رسيدگي
ناممهدی
نام خانوادگیزنگنه
تلفن مستقیم33331281-3
نمابر33331287
تلفن داخلی
سوابق تحصیلی
لیسانس مهندسی عمران
پست الکترونیک
عکس
 
سمتکارشناس اداره پیمان و رسیدگی
دسته بندیاداره پيمان و رسيدگي
نامعبدالحسن
نام خانوادگیدهداری
تلفن مستقیم33331281-3
نمابر33331287
تلفن داخلی
سوابق تحصیلی
لیسانس زلزله شناسی
پست الکترونیک
عکس
 

کلیه حقوق سایت متعلق به اداره کل حمل ونقل و پایانه های استان بوشهر میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"