معرفی کارکنان

 
  
  
  
  
  
  
  
سوابق تحصیلی
  
  
سمترییس اداره ماشین آلات
دسته بندیاداره ماشين آلات
نامداوود
نام خانوادگیکریمی
تلفن مستقیم33331281-3
نمابر33331287
تلفن داخلی
سوابق تحصیلی
لیسانس مکانیک
پست الکترونیک
عکس
 

کلیه حقوق سایت متعلق به اداره کل حمل ونقل و پایانه های استان بوشهر میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"