معرفی کارکنان

 
  
  
  
  
  
  
  
سوابق تحصیلی
  
  
سمترییس اداره نگهداری ابنیه فنی راه ها
دسته بندیاداره نگهداري ابنيه فني راهها
نامعبدالوحید
نام خانوادگیتوکلی
تلفن مستقیم33331281-3
نمابر33331287
تلفن داخلی201
سوابق تحصیلی
لیسانس عمران
پست الکترونیکboushehr@rmto.ir
عکس
 
سمتکارشناس اداره نگهداری ابنیه فنی راه ها
دسته بندیاداره نگهداري ابنيه فني راهها
نامعلیرضا
نام خانوادگیشاه حسینی
تلفن مستقیم33331281-3
نمابر33331287
تلفن داخلی302
سوابق تحصیلی
لیسانس عمران
پست الکترونیک
عکس
 
سمتکارشناس نگهداری ابنیه فنی راه ها
دسته بندیاداره نگهداري ابنيه فني راهها
نامحمید
نام خانوادگیحیاتی مطلق
تلفن مستقیم33331281-3
نمابر33331287
تلفن داخلی302
سوابق تحصیلی
لیسانس عمران
پست الکترونیک
عکس
 
سمتکارشناس نگهداری ابنیه فنی راه ها
دسته بندیاداره نگهداري ابنيه فني راهها
نامعلیرضا
نام خانوادگیرستمی
تلفن مستقیم33331281-3
نمابر33331287
تلفن داخلی
سوابق تحصیلی
لیسانس عمران
پست الکترونیک
عکس
 
سمتکارشناس اداره نگهداری ابنیه فنی راه ها
دسته بندیاداره نگهداري ابنيه فني راهها
ناممحمدباقر
نام خانوادگیامیری
تلفن مستقیم34221420
نمابر34221427
تلفن داخلی
سوابق تحصیلی
لیسانس عمران
پست الکترونیک
عکس
 

کلیه حقوق سایت متعلق به اداره کل حمل ونقل و پایانه های استان بوشهر میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"