معرفی کارکنان

 
  
  
  
  
  
  
  
سوابق تحصیلی
  
  
سمترییس اداره نگهداری ابنیه فنی راه ها
دسته بندیاداره نگهداري ابنيه فني راهها
نامعلیرضا
نام خانوادگیشاه حسینی
تلفن مستقیم33331281-3
نمابر33331287
تلفن داخلی302
سوابق تحصیلی
لیسانس عمران
پست الکترونیک
عکس
 
سمتکارشناس نگهداری ابنیه فنی راه ها
دسته بندیاداره نگهداري ابنيه فني راهها
نامحمید
نام خانوادگیحیاتی مطلق
تلفن مستقیم33331281-3
نمابر33331287
تلفن داخلی302
سوابق تحصیلی
لیسانس عمران
پست الکترونیک
عکس
 
سمتکارشناس نگهداری ابنیه فنی راه ها
دسته بندیاداره نگهداري ابنيه فني راهها
نامعلیرضا
نام خانوادگیرستمی
تلفن مستقیم33331281-3
نمابر33331287
تلفن داخلی
سوابق تحصیلی
لیسانس عمران
پست الکترونیک
عکس
 

کلیه حقوق سایت متعلق به اداره کل حمل ونقل و پایانه های استان بوشهر میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"