معرفی کارکنان

 
  
  
  
  
  
  
  
سوابق تحصیلی
  
  
سمترییس اداره نگهداری راه ها
دسته بندیاداره نگهداري راهها
نامیاسر
نام خانوادگیکشتکار
تلفن مستقیم33331281-3
نمابر33331287
تلفن داخلی301
سوابق تحصیلی
لیسانس عمران
پست الکترونیک
عکس
 
سمتکارشناس نگهداری راه ها
دسته بندیاداره نگهداري راهها
ناممحمدرضا
نام خانوادگیزیارتی
تلفن مستقیم33331281-3
نمابر33331287
تلفن داخلی
سوابق تحصیلی
فوق دیپلم راه و ساختمان
پست الکترونیک
عکس
 
سمتکارشناس نگهداری راه ها
دسته بندیاداره نگهداري راهها
نامغلامرضا
نام خانوادگیقائدی
تلفن مستقیم33331281-3
نمابر33331287
تلفن داخلی302
سوابق تحصیلی
لیسانس عمران
پست الکترونیک
عکس
 

کلیه حقوق سایت متعلق به اداره کل حمل ونقل و پایانه های استان بوشهر میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"