معرفی کارکنان

 
  
  
  
  
  
  
  
سوابق تحصیلی
  
  
سمتکارشناس ایمنی و حریم راه
دسته بندیاداره ايمني و حريم راهها
ناممحمد
نام خانوادگیجعفری
تلفن مستقیم33331281-3
نمابر33331287
تلفن داخلی
سوابق تحصیلی
لیسانس مهندسی برق
پست الکترونیک
عکس
 
سمتکارشناس ایمنی و حریم راه
دسته بندیاداره ايمني و حريم راهها
ناممحمود
نام خانوادگیفقیه
تلفن مستقیم33331281-3
نمابر33331287
تلفن داخلی203
سوابق تحصیلی
لیسانس نقشه برداری
پست الکترونیک
عکس
 
سمترییس اداره ایمنی و حریم راه ها
دسته بندیاداره ايمني و حريم راهها
نامحمیدرضا
نام خانوادگیحیدری
تلفن مستقیم33444573
نمابر33449550
تلفن داخلی
سوابق تحصیلی
لیسانس عمران
پست الکترونیک
عکس
 

کلیه حقوق سایت متعلق به اداره کل حمل ونقل و پایانه های استان بوشهر میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"