معرفی کارکنان

 
  
  
  
  
  
  
  
سوابق تحصیلی
  
  
سمترییس اداره ایمنی و ترافیک
دسته بندیاداره ايمني و ترافيك
نامبابك
نام خانوادگیكاوئيان
تلفن مستقیم33331280-3
نمابر33331287
تلفن داخلی
سوابق تحصیلی
ليسانس عمران
پست الکترونیکboushehr@rmto.ir
عکس
 
سمتکارشناس ایمنی و ترافیک
دسته بندیاداره ايمني و ترافيك
نامنوید
نام خانوادگینعمت الهی
تلفن مستقیم33331281-3
نمابر33331287
تلفن داخلی
سوابق تحصیلی
لیسانس عمران
پست الکترونیک
عکس
 
سمتکارشناس ایمنی و ترافیک
دسته بندیاداره ايمني و ترافيك
نامحامد
نام خانوادگیکاوه ئیان
تلفن مستقیم33331281-3
نمابر33331287
تلفن داخلی
سوابق تحصیلی
لیسانس عمران
پست الکترونیک
عکس
 

کلیه حقوق سایت متعلق به اداره کل حمل ونقل و پایانه های استان بوشهر میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"