معرفی کارکنان

 
  
  
  
  
  
  
  
سوابق تحصیلی
  
  
سمتمسئول اموال
دسته بندیامور مالي
ناممحمد امين
نام خانوادگیده ملايي
تلفن مستقیم33331280-3
نمابر33331287
تلفن داخلی129
سوابق تحصیلی
فوق ديپلم حسابداري
پست الکترونیکboushehr@rmto.ir
عکس
 
سمترییس امور مالی
دسته بندیامور مالي
نامنرگس
نام خانوادگیصداقت گفتار
تلفن مستقیم33331280-3
نمابر33331287
تلفن داخلی223
سوابق تحصیلی
ليسانس حسابداري
پست الکترونیکboushehr@rmto.ir
عکس
 
سمت