معرفی کارکنان

 
  
  
  
  
  
  
  
سوابق تحصیلی
  
  
سمتمسئول اموال
دسته بندیامور مالي
ناممحمد امين
نام خانوادگیده ملايي
تلفن مستقیم33331280-3
نمابر33331287
تلفن داخلی129
سوابق تحصیلی
فوق ديپلم حسابداري
پست الکترونیکboushehr@rmto.ir
عکس
 
سمترییس امور مالی
دسته بندیامور مالي
نامنرگس
نام خانوادگیصداقت گفتار
تلفن مستقیم33331280-3
نمابر33331287
تلفن داخلی223
سوابق تحصیلی
ليسانس حسابداري
پست الکترونیکboushehr@rmto.ir
عکس
 
سمتحسابدار و مسئول درآمد
دسته بندیامور مالي
نامحبيب
نام خانوادگیقاسمي
تلفن مستقیم33331280-3
نمابر33331287
تلفن داخلی129
سوابق تحصیلی
لیسانس حسابداری
پست الکترونیکghasemi@yahoo.com
عکس
 
سمتمسئول عوارض 10 درصد گمرك
دسته بندیامور مالي
نامیوسف
نام خانوادگیآرامون
تلفن مستقیم
نمابر
تلفن داخلی
سوابق تحصیلی
لیسانس روابط عمومی
پست الکترونیک
عکس
 
سمتمسئول عوارض 10 درصد گمرك
دسته بندیامور مالي
ناممحسن
نام خانوادگیلواسانی
تلفن مستقیم
نمابر
تلفن داخلی
سوابق تحصیلی
دیپلم
پست الکترونیک
عکس
 
سمتکارشناس امور مالی
دسته بندیامور مالي
نامحسین
نام خانوادگیخواجه
تلفن مستقیم33331281-3
نمابر33331287
تلفن داخلی305
سوابق تحصیلی
لیسانس معماری
پست الکترونیک
عکس
 
سمتکارشناس امور مالی
دسته بندیامور مالي
نامالهه
نام خانوادگیصفازاده
تلفن مستقیم33331281-3
نمابر33331287
تلفن داخلی
سوابق تحصیلی
فوق لیسانس حسابداری
پست الکترونیک
عکس
 
سمتکارپرداز
دسته بندیامور مالي
نامرضا
نام خانوادگیگرشاسبی
تلفن مستقیم33331281-3
نمابر33331287
تلفن داخلی129
سوابق تحصیلی
لیسانس روابط عمومی
پست الکترونیک
عکس
 
سمتکارشناس امور مالی
دسته بندیامور مالي
نامباران
نام خانوادگیرضایی
تلفن مستقیم33331281-3
نمابر33331287
تلفن داخلی305
سوابق تحصیلی
فوق لیسانس حسابداری
پست الکترونیک
عکس
 

کلیه حقوق سایت متعلق به اداره کل حمل ونقل و پایانه های استان بوشهر میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"