اداره کل راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي استان بوشهر : اداره منابع انسانی پشتیبانی و رفاه بازگشت به صفحه قبل
 

 معرفی کارکنان

 
  
  
  
  
  
  
  
سوابق تحصیلی
  
  
سمتسرپرست امور اداری
دسته بندیاداره منابع انساني، پشتيباني و رفاه
نامسميه
نام خانوادگیرضا زاده
تلفن مستقیم33331280-3
نمابر
تلفن داخلی221
سوابق تحصیلی
ليسانس روابط عمومي
پست الکترونیکboushehr@rmto.ir
عکس
 
سمتکارشناس امور اداری
دسته بندیاداره منابع انساني، پشتيباني و رفاه
نامایلناز
نام خانوادگینخعی
تلفن مستقیم33331281-3
نمابر33331287
تلفن داخلی414
سوابق تحصیلی
لیسانس اقتصاد
پست الکترونیک
عکس
 
سمتکارشناس امور اداری
دسته بندیاداره منابع انساني، پشتيباني و رفاه
ناممحمدامین
نام خانوادگیمحمدزاده
تلفن مستقیم33331281-3
نمابر33331287
تلفن داخلی299
سوابق تحصیلی
لیسانس آسیب شناسی اجتماعی
پست الکترونیک
عکس
 

کلیه حقوق سایت متعلق به اداره کل حمل ونقل و پایانه های استان بوشهر میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"