معرفی کارکنان

 
  
  
  
  
  
  
  
سوابق تحصیلی
  
  
سمترئيس اداره برنامه ريزي و بودجه
دسته بندیاداره برنامه و بودجه
نامبهرام
نام خانوادگیاسدي
تلفن مستقیم33331280-3
نمابر33331287
تلفن داخلی207
سوابق تحصیلی
ليسانس مديريت دولتي
پست الکترونیکasadi_b2002@yahoo.com
عکس
 
سمتکارشناس برنامه و بودجه
دسته بندیاداره برنامه و بودجه
نامجواد
نام خانوادگی سرتلیان
تلفن مستقیم33331281-3
نمابر33331287
تلفن داخلی209
سوابق تحصیلی
لیسانس حسابداری
پست الکترونیک
عکس
 
سمتکارشناس برنامه و بودجه
دسته بندیاداره برنامه و بودجه
نامعلیرضا
نام خانوادگیعطایی
تلفن مستقیم33331281-3
نمابر33331287
تلفن داخلی208
سوابق تحصیلی
لیسانس حسابداری
پست الکترونیک
عکس
 

کلیه حقوق سایت متعلق به اداره کل حمل ونقل و پایانه های استان بوشهر میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"