معرفی کارکنان

 
  
  
  
  
  
  
  
سوابق تحصیلی
  
  
سمترییس واحد حقوقی
دسته بندیاداره حقوقي
نامعبدالرحیم
نام خانوادگیصمیمی
تلفن مستقیم33331281-3
نمابر33331287
تلفن داخلی
سوابق تحصیلی
لیسانس حقوق
پست الکترونیکboushehr@rmto.ir
عکس
 
سمتکارشناس اداره حقوقی
دسته بندیاداره حقوقي
ناماسدالله
نام خانوادگیغلامی
تلفن مستقیم33331281-3
نمابر33331287
تلفن داخلی
سوابق تحصیلی
دیپلم ادبیات
پست الکترونیک
عکس
 
سمتکارشناس اداره حقوقی
دسته بندیاداره حقوقي
نامصدیقه
نام خانوادگیبذرافشان
تلفن مستقیم33331281-3
نمابر33331287
تلفن داخلی
سوابق تحصیلی
لیسانس علوم اجتماعی
پست الکترونیک
عکس
 

کلیه حقوق سایت متعلق به اداره کل حمل ونقل و پایانه های استان بوشهر میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"