معرفی کارکنان

 
از  SHIFT+ENTERبراي باز كردن منو استفاده كنيد(پنجره جديد)
  
  
  
  
  
  
  
  
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
تالیفات
  
  
ضمايم
سمترییس اداره حراست
دسته بندیاداره حراست
ناماحمد
نام خانوادگیانگالي دهنوي
تلفن مستقیم33331280-3
نمابر33331287
تلفن داخلی105
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
ليسانس حسابداري
تالیفات
پست الکترونیکboushehr@rmto.ir
عکس
 
ضمايم
سمتکارشناس حراست
دسته بندیاداره حراست
نامصادق
نام خانوادگیمزیونی
تلفن مستقیم33331281-3
نمابر33331287
تلفن داخلی105
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
لیسانس حسابداری
تالیفات
پست الکترونیک
عکس
 
ضمايم
سمتکارشناس حراست
دسته بندیاداره حراست
نامعبداله
نام خانوادگیتنگستانی
تلفن مستقیم33331281-3
نمابر33331287
تلفن داخلی
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
فوق دیپلم کامپیوتر
تالیفات
پست الکترونیک
عکس
 

کلیه حقوق سایت متعلق به اداره کل حمل ونقل و پایانه های استان بوشهر میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"