معرفی کارکنان

 
از  SHIFT+ENTERبراي باز كردن منو استفاده كنيد(پنجره جديد)
  
  
  
  
  
  
  
  
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
تالیفات
  
  
ضمايم
سمتمتصدی امور دفتری
دسته بندیدفتر مدير كل
نامرضا
نام خانوادگیشریفی
تلفن مستقیم33331281-3
نمابر33331287
تلفن داخلی