معرفی کارکنان

 
از  SHIFT+ENTERبراي باز كردن منو استفاده كنيد(پنجره جديد)
  
  
  
  
  
  
  
  
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
تالیفات
  
  
ضمايم
سمتمتصدی امور دفتری
دسته بندیدفتر مدير كل
نامرضا
نام خانوادگیشریفی
تلفن مستقیم33331281-3
نمابر33331287
تلفن داخلی100
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
فوق دیپلم مدیریت اداری
تالیفات
پست الکترونیک
عکس
 
ضمايم
سمتمسئول دفتر مديريت
دسته بندیدفتر مدير كل
ناممجتبي
نام خانوادگیاحمدي
تلفن مستقیم33331280-3
نمابر33331287
تلفن داخلی100
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
لیسانس روابط عمومی
تالیفات
پست الکترونیکboushehr@rmto.ir
عکس
 

کلیه حقوق سایت متعلق به اداره کل حمل ونقل و پایانه های استان بوشهر میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"