پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

دیدار رییس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور با مدیران و مسئولان تشکلهای حمل و نقلی بوشهر


دیدار رییس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور با مدیران و مسئولان تشکلهای حمل و نقلی بوشهر

تاریخ انتشار: 1398/03/04

​ایجاد شرکت  های حمل و نقل توانمند کالا در شهرهای بزرگ وتقویت شرکت مالکی ازجمله اولویت های سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای استمهندس حسن نیامعاون وزیراه وشهرسازی ورییس سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای کشوردردیداربانمایندگان تشکلهای صنفی حمل ونقل کالا ومسافر بوشهربااعلام این مطلب افزود: بخش قابل توجهی ازمشکلات موجوددربخش جابجایی بارکشورناشی ازراننده محوری ونبودشرکت های حمل ونقل توانمنداست که تلاش می کنیم باتشویق بخش خصوصی به سرمایه گذاری وبهره گیری ازمنابع بانکی نسبت به ایجادشرکت های توانمنددرشهرهای بزرگ این نقیصه رابرطرف کنیم
وی افزود: شرکت های حمل ونقل توانمندبدانگونه که درقانون آمده بابرخورداری ازتعدادقابل توجهی کامیون وبهره گیری ازظرفیت منطقه ای میتواننددرمواقع ضروری  وتنگناها مشکلات بخش حمل ونقل جاده ای رابرطرف کنند
معاون وزیرراه وشهرسازی تصریح کرد:وجوبیش از340هزارکامیون خودمالکی ونه شرکت مالکی چالش های جدی رادرحوزه جابجایی باروبهره وری حمل ونقل ایجادکرده که چنانچه درقالب شرکت مالکی ساماندهی شوندبخش قابل توجهی ازمشکلات موجودرابرطرف خواهندکرد
مهندس حسن نیاباتوجه به درخواست مسئولان تشکلهای صنفی برای اولویت  وبکارگیری ناوگان ملکی شرکت های حمل ونقل برای حمل بار باتوجه به مسئولیت آنهادرمقابل صاحبان کالا افزود:این امرنیازمندبررسی بیشتراست امادرشرایط کنونی که دربسیاری ازاستانها ازجمله خوزستان وفارس برداشت محوصلات کشاورزی خصوصا گندم شروع شده میتوان ازظرفیت کامیونهای ملکی شرکت ها کمک گرفت
رییس سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای دربخش دیگری ازصحبت های خودبه لزوم تعادل بین خواسته های استانی وملی دربخش حمل ونقل  تاکیدکرد وگفت:برای رسیدن به تعادل بین خواسته رانندگان ،شرکت های حمل ونقل ،تشکلهای صنفی وکانون های مراکز بارنیازمندتعامل بیشتر منطقه ای هستیم ازاین انتظارمی رودمسئولان مربوطه  تعامل بیشتری بایکدیگربرقرارنمایند
وی همچنین درپاسخ به درخواست مسئولان تشکلهای صنفی بخش مسافراستان باموضوع مشکل ایجادشده باراه اندازی طرح خط سیربرای شرکت های بومی تصریح کرد:یکی ازدغدغه های مادرسازمان راهداری به حداقل رساندن چالش های بخش حمل ونقل مسافرباآغازبکارخط سیریاشرکت های حمل ونقل توانمندمسافراست که امیدواریم دراین زمینه نیز بادقت لازم اشکالات طرح راشناسایی وبرطرف کنیم
معاون وزیرراه وشهرسازی ورییس سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای کشور همچنین به برنامه جدی سازمان برای به حداقل رساندن مشکلات رانندگان اشاره کرد وافزود: بامشارکت صنعت ومعدن وتجارت درصددهستیم   ازهفته اینده درپایانه ها وشهرک هی حمل ونقل بار به کامیونهایی که درطرح بزرگ جابجایی کالاهای اساسی ومحصولات کشاورزی مشارکت می کنندلاستیک،روغن وقطعات پرمصرف راارایه کنیم
مهندس حسن درپایان سخنان خودضمن تقدیرازتلاش ها وخدمات تشکلهای صنفی حمل ونقل استان بوشهردرمواقع ضروری،اظهارامیدواری کرداین تشکلهاباهماهنگی مدیریت استان این بارنیز بااعزام کامیون به بندرامام خمینی (ره )مادرجابجایی بموقع کالاهای اساسی یاری کنندمشخصات:
نظرات: *