پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

تقدیرمعاون وزیرراه وشهرسازی ازمدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان بوشهر


تقدیرمعاون وزیرراه وشهرسازی ازمدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان بوشهر

تاریخ انتشار: 1398/02/21

​مهندس حسن نیا معاون وزیرراه وشهرسازی ورییس سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای کشورباراسال نامه ای ازمهندس سیدحمیدرضاعلم مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای به خاطرکاهش متوالی سه ساله تلفات ناشی ازتصادفات ترافیکی درراههای برون شهری وروستایی دراستان بوشهرتقدیرکرد

معاون وزیرراه وشهرسازی خطاب به مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان آورده است:بدون تردیدکاهش تلفات رانندگی وافزایش ایمنی درراهها نیازمندتلاش جدی،بی وقفه،عزم همگانی وازهمه مهمتربه کاربستن سازکارمدیریتی است

مهندس حسن نیادرادامه افزوده است: لازم می دانم ازآن مدیریت وهمکاران تلاشگردراداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای که باعنایت حق تعالی وباتلاش چشمگیروهمچنین بکارگیری ازتمام ظرفیت های موجوددراستان موفق به کاهش سوانح رانندگی وارتقای ایمنی راهها وحمل ونقل استان بوده ایدتقدیروتشکرنمایم

رییس سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای کشورباامیدبه تدوام روندکاهشی تلفات رانندگی دراستان تصریح کرده است:همکاری وتعامل باسایردستگاههای مسئول حوزه ایمنی به ویژه استفاده ازظرفیت های کمیسون اجرایی ایمنی استان میتواندموجب ادامه این رونددرسال های آتی باشدکه امیدوارم موردتوجه واقع شود

گفتنی است درسال 97مجموعا تعداد199نفربراثرحوادث ترافیکی درمعابربین شهری وروستایی استان جان خودراازدست داده اندکه باتوجه به تلفات 214نفری استان درسال 96 خوشبختانه تلفات7درصدکاهش یافته است
مشخصات:
نظرات: *