پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

اعزام 43دستگاه ماشین آلات سنگین راهداری وحمل ونقل جاده ای استان بوشهربه مناطق سیل زده لرستان وخوزستان


اعزام 43دستگاه ماشین آلات سنگین راهداری وحمل ونقل جاده ای استان بوشهربه مناطق سیل زده لرستان وخوزستان

تاریخ انتشار: 1398/02/09

​مهندس سیدحمیدرضاعلم مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان بوشهر:تاکنون درقالب چهاراکیپ راهداری 50نفرنیروی ماهرومتخصص و43دستگاه ماشین آلات سنگین ازاستان  به استانهای لرستان وخوزستان اعزام شده استوی افزود: ماشین آلات سنگین اعزام شده شامل 3دستگاه لودر3دستگاه بلدوزر،2دستگاه بیل مکانیکی ،4کمرشکن ،17کمپرسی  و یکدستگاه غلطک باپشتیبانی 4دستگاه وانت و1دستگاه کامیونت ازاداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای و13دستگاه لودروکمپرسی ازشهرداری ها وپیمانکاران طرف قراردادبوده که درقالب چهاراکیپ  فنی وظیفه بازگشایی وبهسازی محورهای آسیب دیده ازسیل لرستان وایجادسیل بندوترمیم بندهای خاکی اطراف شهرهاوروستاهای خوزستان رابرعهده داشته اند
وی افزود:دربخش حمل ونقل وجابجایی کمک های مردمی وامکانات موردنیازدستگاههای امدادی هم دراین مدت 50دستگاه کامیون بخش حمل ونقل بارو1دستگاه اتوبوس بخش مسافر حوزه راهداری وحمل ونقل جاده ای کمک های مردمی وامکانات دستگاههای کمک رسان راکه شامل خدمات دارویی،غذایی،چادر،لوله ،قایق  ونیروی انسانی بوده بصورت رایگان به  دواستان سیل زده منتقل نموده است
مهندس علم ازاظهاررضایت وقدرانی مسئولان راهداری وحمل ونقل جاده ای کشور ومسئولان محلی ازاکیپ های اعزامی ازاستان خبردادوتصریح کرد:باحضوروآغازپاکسازی راه روستایی چولهول تنهاراه دسترسی به معمولان دراستان لرستان که یک راه روستایی بودوکارکردن درآن شرایط بسیارسخت می نمودهمکاران اعزامی باجان ودل واخلاص مثال زدنی راه کمک رسانی به این شهرسیل زده راهموارکردندکه موردتحسین معاون وزیرراه وشهرسازی ومسئولان محلی قرارگرفت
مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان تصریح کرد: بافروکش کردن سیل در لرستان واتمام امدادرسانی های  اولیه، 25کیلومترازراه بشدت آسیب دیده معمولان به پل دختربه استان بوشهرواگذارشد که تاکنون بیش از2هزارنفرساعت کاردراین محوربوسیله اکیپ اعزامی راهداری انجام ونقاط آسیب دیده ترمیم گردیده است
وی افزود:بااستقراراکیپ های اعزامی ازبوشهربه خوزستان نیزاین اکیپ ها کارایجاد وترمیم سیل بندخاکی سلمان راکه سدومانع اصلی ورودآب رودخانه کارون به شهراهوازرابرعهده داشتندودرآن لحظات دلهره آوراجازه ندادندشهراهوازبه زیرآب برودودرادامه نیزدرسایرمناطق خوزستان خصوصاکمربندی اهوازبه ایفای نقش پرداختند
مهندس علم اضافه کرد:این درحالی بودکه دراستان نیز بدلیل ریزش کوه درمحوراهرم به فراشبند بعدازبارندگی فروردین ماه  وبه زیرآب رفتن محورساحلی بوشهربه گناوه نیروهای ما وظیفه پاکسازی وبازگشایی این دومحورراهم برعهده داشتند
مهندس علم گفت: باوجود نیازبه نفرات وماشین آلات اعزام شده  دراستان ،اکیپ هااعزامی تا نیازمسئولان در منطقه خواهندماندوبه خدمت دهی درمناطق سیل زده ادامه خواهنددادمشخصات:
نظرات: *