پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

نشست شورای اداری اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان بوشهردرسال98


نشست شورای اداری اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان بوشهردرسال98

تاریخ انتشار: 1398/02/09

​نخسیتن نشست شورای اداری اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان درسال 98باتاکیدبرضرورت  همگرایی ،تعامل وصرفه جویی  برگزارگردید درآغازاین نشست مهندس سیدحمیدرضاعلم مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان بااشاره خدمات واقدامات بخش راهداری وحمل ونقل درنوروز امسال گفت:درنوروز 98راهداری وحمل ونقل جاده ای  دردوبخش راهداری وحمل ونقل خدمات قابل توجهی جهت رفاه ،ایمنی وآسایش مسافران نوروزی،ریزش برداری حاصل ازبارندگی  ودرادامه آن نیز دربازگشایی وبهسازی محورهای آسیب دیده ازسیل لرستان وایجادسیل  بندهای حفاظتی درخوزستان  انجام دادکه موردتوجه  وتقدیرمسئولان سازمان واستان قرارگرفته است
وی افزود: دراجرای طرح نوروزی ودربخش راهداری ما امسال17ایستگاه یکدست راهداری رابه کمک 300نیروی راهداری  درمدخل ورودی استان، مناطق حساس راهها وراهدارخانه ایجادو220دستگاه انواع ماشین آلات سبک وسنگین راهداری  رابرای خدمات رسانی به مسافرین نوروزی درآنها مستقرکردیم که باپراکنش مناسب وهمپوشانی لازم نیز همراه بودند
دبیرکمیته حمل ونقل سفرهای نوروزی استان همچنین گفت: دربخش حمل ونقل هم علاوه برایجادوراه اندازی ستادویژه سفرهای نوروزی دراداره کل، باهمکاری تشکلهای صنفی حمل ونقل مسافرضمن آماده سازی ناوگان عمومی،  پیش فروش وعرضه اینترنتی بلیت سفر،کنترل فنی ناوگان  مسافری ،نظارت برخدمات شرکت های حمل ونقل مسافر وجابجایی بموقع مسافرین رامدنظرقراردادیم
مهندس علم تصریح کرد: درنوروزامسال ماهمزمان شاهدتلاش بی وقفه همکاران جهت ریزش برداری  وبازگشایی بموقع محوراهرم به فراشبند وپاکسازی وبازگشایی محورساحلی بوشهربه گناوه ازگل ولایی ناشی ازبارندگی  دراستان وهمچنین حضوربموقع ،عزتمندومنظم همکاران برای پاکسازی وبهسازی محورهای آسیب دیده ازسیل دراستانهای لرستان وخوزستان بودیم که نقطه عطفی درکارنامه راهداری استان است
وی دربخش دیگری ازصحبت های خودبه ضرورت پیگیری مدیران شهرستانها برای جذب اعتبارات راهداری  اشاره کرد ویادآورشد:جذب حداکثری اعتبارات راهداری درهرشهرستان ازاهم وظایف مدیران شهرستانهاست که این امرنیزباارتباط خوب با فرمانداران وحضور موثردرجلسات کمیته برنامه ریزی شهرستانهاقابل دسترسی است
وی درپایان ضمن قدردانی ازحضورارشمندوبی پیرایه همکاران وخدماتی که آنهادراستانهای لرستان و خوزستان انجامی دهند افزود: حضورنیروهای مادرمناطق سیل زده بدون پشتیبانی فنی وخدماتی واحدهای ستادی امکان پذیرنبودکه لازم است ازهمه ارکان اداره کل که دراین راه زحمت کشیده اندقدردانی نمایم


مشخصات:
نظرات: *