پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

گردهمایی مسئولان وکارشناسان دفاترسرمایه گذاری ونظارت بربهره برداری منطقه 5کشور دربوشهر


گردهمایی مسئولان وکارشناسان دفاترسرمایه گذاری ونظارت بربهره برداری منطقه 5کشور دربوشهر

تاریخ انتشار: 1397/09/15

​باحضورمدیران کل دفترسرمایه گذاری ونظارت بربهره برداری سازمان وراهداری وحمل ونقل جاده ای استان برگزارشد:نشست همفکری وهم اندیشی روسئا،معاونین وکارشناسان دفاترسرمایه گذاری منطقه 5 کشوردربوشهر
درآغازاین نشست مهندس سیدحمیدرضاعلم مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای بااشاره سرمایه گذاری انجام شده درحوزه مجتمع های خدماتی رفاهی استان  گفت:بامشارکت بخش خصوصی واختصاص بسته حمایتی ازسوی سازمان همه محورهای شریانی استان ازمجتمع خدماتی رفاهی بین راهی برخوردارهستندوباپراکنش مناسب، مردم ورانندگان از خدمات این مجتمع ها بهره می برند
وی افزود:درحال حاضرتعداد14مجتمع خدماتی رفاهی دراستان فعال،تعداد16مجتمع درحال انجام مراحل ساختمانی باپیشرفت فیزیکی مناسب وتعدادی مجتمع دیگرنیز درحال اخذمجوزهستندکه به نظرمی رسدباتمام آنهاهمه نیازمحورهای ارتباطی به مجتمع مرتفع خواهدشد
مهندس علم تصریح کرد:بابهره برداری ازیکی ازبزرگ وشکیل ترین مجتمع خدماتی رفاهی کشوردرجنوب بوشهردرهفته دولت امسال که بعنوان برندکشوری نیز مطرح شد ،این سرمایه گذار باحمایت سازمان مشغول ایجاددومین مجتمع باقابلیت  بهتروبرتراست که انشالله این مجتمع نیز به بهره برداری خواهدرسید
مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان افزود:هدف گذاری مادرموضوع  مجتمع هاباید استفاده ازسرمایه گذاران توانمند،برندسازی وایجادچرخه ای ازهمه ارکان حمل ونقل درقالب مجتمع های خدماتی رفاهی باشد ودراین راه باید ازتجارب دیگرکشورها استفاده کنیم
دراین نشست همچنین مهندس حمیدرضاشهرکی مدیرکل دفترسرمایه گذاری ونظارت بربهره برداری سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای کشورطی سخنانی بااشاره به ضرورت همگرایی وهم افزایی بیشتردرحوزه سرمایه گذاری سازمان گفت:نشست های اینچنینی به ماکمک می کندتاباارزیابی  سیاست گذاری  ها ومراحل اجرایی شناخت بیشتری ازروندکاردرمجموعه پیداکنیم
وی همچنین افزود:تبادل تجربیات دراین نشست ها سبب آسیب شناسی سیاست گذاری ها ومراحل اجرادرحوزه سرمایه گذاری ونظارت بربهره برداری میشود وبایدتلاش کنیم بابکارگیری واستفاده ازتجارب یکدیگر شکاف های موجودرابه حداقل برسانیم
مهندس شهرکی افزود: حدود 80درصدمجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی در30کیلومتری شهرهای کشورایجادشده اندکه این موضوع با منافع وهدف گذاری مابرای ارتقاء ایمنی عبورومرورجاده ای وتوزیع مناسب  خدمات بین راهی همخوانی ندارد
مدیرکل دفترسرمایه گذاری ونظارت بربهره برداری سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای کشورتصریح کرد: تجربه استان بوشهر دراستفاده ازسرمایه گذار توانمند دراحداث مجتمع خدماتی رفاهی ایمن سفرایرانیان وایجادچرخه ای ازاین برند به کمک این سرمایه گذاردرسایرجاها تجربه  موفقی است  وسازمان نیز ازآن حمایت خواهدکرد

مشخصات:
نظرات: *