پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

دیدارمسئول امورایثارگران سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای کشورباسه خانواده شهیدوجانباز استان بوشهر


دیدارمسئول امورایثارگران سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای کشورباسه خانواده شهید و جانباز استان بوشهر

تاریخ انتشار: 1397/09/11

​رحیمیان مشاوررییس ومسئول امورایثارگران سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای کشورباحضوردراستان بوشهربا خانواده سه شهیدوجانبازراهداری وحمل ونقل جاده ای دیداروگفتگوکرد
وی دربدوحضوردراستان بوشهر درجمع خانواده  منوچهرسعادتی جانباز45درصدجنگ تحمیلی و ازهمکاران راهداری وحمل ونقل جاده ای شهرستان گناوه حضورپیدا کرد وضمن اهداء لوح تقدیروابلاغ سلام معاون وزیرراه وشهرسازی ورییس سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای کشوربه این جانباز گفت:جانبازان بااهداء پاره های تنشان دین خودرا به انقلاب واسلام ادا کردندوحالا نوبت مسئولان است که قدردان این ایثارعظیم باشند
مشاوررییس سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای کشوردرادامه سفرخودبه استان بوشهرهمچنین باحضوردرمنزل فرزندشهیدفقیه ازهمکاران راهداری وحمل ونقل جاده ای شهرستان دشتی باخانواده این شهیدگرانقدرکه درعملیات کربلای چهاربه شهادت رسیده است دیداروگفتگوکرد
 دراین دیدار،مسئول امورایثارگران سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای کشورضمن تقدیم لوح تقدیرریاست سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای به فرزندشهید تصریح کرد:همانگونه که رهبرمعظم انقلاب فرمودنداجروپاداش خانواده شهدا نزدخداوندتبارک وتعالی کم ترازپاداش خون شهیدنیست
رحیمیان همچنین درآخرین مرحله ازسفرخودبه شهرکنگان عزیمت وضمن دیدارباخانواده شهیدصحرایی نشین ازفرزندشهیدکه ازهمکاران راهداری وحمل ونقل جاده ای شهرستان کنگان است تقدیرنمود
وی دراین دیداربابرشمردن برخی ازوصایای شهیدان افزود:بامطالعه وصیت نامه شهیدان به دونکته مهم وکلیدی که این روزها موردتاکیددلسوزان نظام هم هست برمی خوریم ،یکی امام راتنها نگذاریدودیگری تاکیدبرحجاب  بانوان هست
مشخصات:
نظرات: *