پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

همه محورهای ارتباطی استان باز است ورفت آمددرآنهاجریان دارد


همه محورهای ارتباطی استان باز است ورفت آمددرآنهاجریان دارد

تاریخ انتشار: 1397/09/03

​سیدحمیدرضاعلم مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان بوشهر:باوجودبارش های اخیروطغیان بعضی ازرودخانه های فصلی همه محورهای ارتباطی استان بازاست ورفت آمددرآنها جریان دارد
وی افزود:باتلاش وهمت 12ساعته همه دستگاههای امدادی خصوصا راهداری وحمل ونقل جاده ای شهرستان دیلم که ازنخستین ساعات شب گذشته شروع وتاصبح امروزادامه داشت ،راه ارتباطی دیلم به هندیجان هم که بدلیل بارش های دیروز وشب گذشته مسدودشده بود بازگشایی شده است
مهندس علم ازآمادگی کامل راهداری وحمل ونقل جاده ای برای خدمت رسانی به مردم در فصل بارندگی خبردادوتصریح کرد:همزمان باطرح زمستانی راهداری ،بیش از300نفرنیروی آموزش دیده  و160دستگاه انواع ماشین آلات سبک وسنگین  راهداری درقالب 30تیم سازمان دهی شده اندتادرموقع لزوم بکارگرفته شوند
مدیر کل راهداری وحمل ونقل جاده ای افزود: این نیروها در17راهداری وراهدارخانه استان واقع درمراکز شهرستانها ومحورهای ارتباطی مستقرهستندوباانجام گشت های شبانه روزی درطول بزرگ راههای استان ،محورهای اصلی ،فرعی وروستایی  آماده ارایه خدمات به مردم هستند
وی گفت:مرکز مدیریت راههای اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای نیز بابهره گیری از16سامانه نظارت تصویری مستقرشده درمناطق حیاتی راههانظیرپلهای کلل ومندوبیش از60دستگاه ترددشمارآنلاین به رصدلحظه ای رخدادها وحوادث طبیعی وترافیکی جاده هامی پردازدولحظه به لحظه مسئولان امرونیروهای عملیاتی راهداری درجریان امورقرارمی دهد
مهندس علم تصریح کرد:باتلاش وکوشش عوامل راهداری وحمل ونقل جاده ای وباهدف  ارتقاء ایمنی عبورومروروهمچنین سهولت تردد درمحورهای ارتباطی استان خصوصا درفصول  بارندگی ،بیش ازمترمربع لگه گیری وآسفالت  دربزرگراهها ومحورهای اصلی وفرعی روستایی استان  انجام شده است
مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان همنچنین  افزود:باهدف دفع آبهای سطحی وگذرکم خطرسیلاب هادرمحورهای ارتباطی  وهمچنین ایمنی تردد خودروها،بیش ازیکهزار500دستگاه ابنیه فنی موجوددرراههای استان شامل انواع پلهای بزرگ وکوچک لایروبی وبسترسازی شده تاضمن دفع بموقع سیلاب ها ،جریان تردد وترافیک  جاده ها هم باچالش کمتری همراه باشد
وی گفت:بااجرای طرح زمستانی راهداری، همچنین بیش از تابلووعلایم ایمنی واخباری موجوددراههای استان شستشووتعمیروبازنصب شده تارانندگان را درشناسایی وتعیین دقیق مسیرخصوصا شب هنگام وموسوم بارندگی کمک کند
مهندس علم تصریح کرد: درحال حاضر دراستان 4هزارو334 کیلومتر راه شامل 671  کیلومتربزرگراه، 572کیلومترراه اصلی و845کیلومترراه فرعی و2هزارو 246کیلومترراه روستایی وجودداردکه راهداری وحمل ونقل جاده ای باوجودکمی اعتبارات تخصیصی به مراقبت ونگهدری ازآنها مشغول استمشخصات:
نظرات: *