پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیمعرفی مدیرجدیدراهداری وحمل ونقل جاده ای شهرستان کنگان

تاریخ انتشار: 1397/08/07

​درمراسمی با حضورمدیرکل،معاونین وجمعی ازکارکنان راهداری وحمل ونقل شهرستان کنگان مهندس عطری بعنوان مدیرجدیداین شهرستان معرفی شد
دراین مراسم مهندس سیدحمیدرضاعلم مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان باقدردانی ازمدیریت پیشین راهداری وحمل ونقل  شهرستان کنگان گفت:خدمات درخورتوجه وقابل ملاحظه ای بوسیله جناب آقای مباهات مدیرقبلی این شهرستان درجنوب استان صورت گرفته که انتظارداریم دردوره مدیریت جدیدنیز تداوم یابد
وی افزود: شهرستان کنگان یکی ازشهرستانهای مهم استان ازحیث حمل ونقلی وراهداری است که باتوجه وجودراههای شریانی ومیزان کالایی که درسطح آن جابجا می شود همواره جایگاه ویژه ای درحوزه حمل ونقل وراهداری دارد
مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان تصریح کرد:وجودکارگاههای متعدداقتصادی  وصنایع وپالایشگاه درشهرستان وقرارگرفتن راه شریانی جم به سیراف درحوزه کنگان باشرایط خاص اقلیمی که جابجایی گاه وبیگاه زمین دراین منطقه وتخریب زیرساخت های این محورراسبب میشودموجب شده استان نگاه ویژه ای به این شهرستان داشته باشد
مهندس علم گفت:مابعنوان راهداری وحمل ونقل جاده ای وظیفه داریم بااتخاذتدابیرلازم وبکارگیری امکانات دراختیارتلاش نماییم هم کالاهای تولیدی صنایع وکارخانجات منطقه بموقع جابجا شودوهم  تردددرمحورهای شهرستان خصوصابزرگراه سیراف به جم باایمنی لازم همراه باشد
وی بااشاره به لزوم گردش نخبگی دربدنه بخش وبکارگیری مدیران بادانش درمجموعه راهداری وحمل ونقل جاده ای افزود:مهندس عطری ازنیروهای بادانش وآگاه به مسائل کنگان است که امیدواریم باتعامل باهمکاران ومسئولان شهرستان بتواندبه زمینه تحول وارتقاء راهداری وحمل ونقل راسبب شود
همچنین درمراسم دیگری که باحضورمدیرکل وهیات همراه دردفترفرماندارکنگان برگزارشد،مهندس علم مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان ضمن معرفی مدیرجدیدراهداری وحمل ونقل جاده ای شهرستان کنگان اظهار داشت:بخش راهداری وحمل ونقل جاده ای درتعامل بافرمانداری ودیگرمسئولان آماده ارایه هرنوع کمک برای اعتلای شهرستان است
وی افزود: راهداری وحمل ونقل جاده ای بادرک حساسیت هاومخاطرات مربوط جابجایی زمین درمحورشریانی جم به سیراف ضمن بکارگیری مشاورتوانمند،اقدامات لازم رابرای ایمن سازی این محوردردست انجام دارد
درآیین معرفی مهندس عطری ،همچنین فتح الله نوروزی فرماندار شهرستان کنگان باقدردانی ازخدمات مهندس  مدیرپیشین راهداری وحمل ونقل جاده ای این شهرستان گفت:دغدغه های ماوشمادرموردلزوم ایمن سازی محورشریانی جم به سیراف باتوجه شروع فصل بارندگی دراستان مشترک است ازاین روانتظارداریم اهتمام جدی هرچه زودترصورت پذیرد
نوروزی باتاکیدبرتحقق مطالبات مردم افزود: انتظارداریم رییس راهداری وحمل ونقل جاده ای کنگان بااشراف به حوزه کاری خودپیگیرنیازها ومطالبات مردم درحوزه راهداری وحمل ونقل باشد ومجموعه فرمانداری نیز دراین راه اوراکمک خواهدکرد.مشخصات:
نظرات: *