پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیاختصاص 600 دستگاه اتوبوس برای جابجایی زواراربعین حسینی استان بوشهر

تاریخ انتشار: 1397/08/07

​مهندس سیدحمیدرضاعلم مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای ودبیرکمیته خدمات سفراربعین استان بااعلام این خبرافزود:600دستگاه اتوبوس ناوگان حمل ونقل جاده ای،زائرین اربعین حسینی راازبوشهروسایر شهرهای استان تامرز شلمچه جابجا می کنند
وی افزود: همین تعداد اتوبوس ودرصورت نیاز  تعدادبیشتری هم کارانتقال ومراجعت  زواراربعین حسینی ازمرز شلمچه  به شهرهای خود درسطح استان رابرعهده دارندتازائرین عزیزبتوانندبموقع به خانه های خودبرگردند
مهندس علم تصریح کرد: تجارب سالهای گذشته حاکی ازاعزام تدریجی زوار به کشورعراق  جهت شرکت درمراسم اربعین وبازگشت همزمان آنهابه مرزهای میهن اسلامیمان است به همین منظور  امسال هم آمادگی داریم درروز نخست مراجعت زوارناوگان موردنیازآنان راتامین کنیم
مدیرکل راهداری ودبیرکمیته حمل ونقل سفراربعین باقدردانی ازمساعدت انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل مسافراستان افزود:باتلاش شبانه روزی وهمکاری مخلصانه شرکت های حمل ونقل مسافر سال گذشته  22هزار166نفرزائربا565دستگاه ناوگان عمومی به مرز شلمچه اعزام وتعداد35هزار951زائربا861دستگاه اتوبوس پس ازشرکت درمراسم اربعین به شهرهای خود برگشت داده شدند
 علم اضافه کرد:برای هماهنگی بشتربامسئولان پایانه مرزی شلمچه و سهولت درجابجایی زواراربعین حسینیی ازاول آبان  نیزنمایندگی بخش راهداری وحمل ونقل استان  درآن پایانه مستقرمی شود تاکارانتقال زواروبرگشت آنها بابرنامه ریزی دقیق تری انجام شود
وی همچنین ازآمادگی بخش راهداری این اداره کل برای سفراربعین حسینی خبردادوگفت: تعداد      20اکیپ ثابت وسیارراهداری درطول مسیرزواراربعین خصوص درمناطق شمالی استان استقرارمی یابندودرصورت نیازبه ناوگان بخش حمل ونقل وزواراربعین خدمت رسانی می کنند
مهندس علم اضافه کرد: به همین منظورراهداری وحمل ونقل جاده ای شهرستانهای گناوه ودیلم وراهدارخانه شبانکاره تجهیز شده اندوهمانندسال گذشته آماده ارایه خدمت به زوارعزیزاستان هستند
مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان افزود:تعداد50دستگاه ماشین سبک وسنگین راهداری ازجمله تعدادی تانکرحامل آب آشامیدنی هم درراهدارخانه ها وامتدادمحورهای منتهی به استان خوزستان مستقرمیشوندتادرصورت نیازآب مصرفی زائرین رادردسترس آنها قراردهند.مشخصات:
نظرات: *