پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیجایگاه هفتم استان بوشهردرکاهش تلفات رانندگی

تاریخ انتشار: 1397/07/14

استان بوشهرباکاهش 8درصدی تلفات رانندگی در5ماهه نخست سال جاری رتبه هفتم  کشورراکسب کرد.
مهندس سیدحمیدرضاعلم مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان بااعلام مطلب افزود:درجدیدترین آمارارایه شده ازسوی سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای کشوربرگرفته ازآمارپزشکی قانونی در5 ماهه نخست سال97 استان بوشهرباکاهش 8درصدی تلفات نسبت به مدت مشابهه سال گذشته رتبه هفتم کشوررابدست آورده است.
وی افزود:در5ماهه نخست سال 96 تعداد 88نفربراثر حوادث رانندگی درجاده های استان جان خودراازدست داده بودند که این میزان با8درصدکاهش به 80نفردرمدت مشابهه سال 97رسیده است.
مهندس علم تصریح نمود:براساس آمارپزشکی قانونی در 5ماهه نخست سال جاری مجموعا تعداد52هزار38نفربراثرحوادث رانندگی جان خودرا درکشورازدست داده اندکه درمقایسه بامدت مشابهه سال گذشته 4/4درصد افزایش یافته است.
مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان باتوجه با افزایش 4/4 درصدی متوفیات تصادفات رانندگی درکشور در5ماهه سال 97،کاهش 8درصدی تلفات رانندگی درجاده های استان راحائز اهمیت دانست وافزود:جای شکرگذاری است که با وجودافزایش تلفات رانندگی درکشورالحمدولله ماشاهدکاهش تلفات رانندگی قابل توجهی دراستان هستیم.
وی این امررا مرهون رعایت اصول ایمنی بوسیله رانندگان،تلاش وهمت دستگاههای مسئول امرایمنی وتاثیرگذاری رسانه ها درفرهنگ سازی وتشویق مردم به رعایت اصول ایمنی دانست وبیان نمود:وقتی فرهنگ صحیح رانندگی یک باور شد و همگی خودرامقیدبه رعایت قواعدصحیح رانندگی دانستندنتیجه اش میشودکاهش تلفات رانندگی واین همان چیزی است که مطلوب جامعه است.
دبیرکمیته ایمنی حمل ونقل وسوانح رانندگی استان با تقدیرازفعالان حوزه ایمنی بخاطرکسب این موفقیت ارزشمندگفت:اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای،ایمنی عبور و مروروکاهش تصادفات وتلفات رانندگی را سولوحه همه امورخودقرارداده ومعتقداست همگرایی وهم آوایی بیشتر دستگاههای مسئول امرایمنی وپرهیز رانندگان خصوصا جوانان ازرفتارهای پرخطرمیتواندکاهش بیشترتلفات رانندگی را سبب شود.
گفتنی است استانهای خراسان شمالی با7/19وتهران با13/5درصدبیشترین کاهش واستانهای اردبیل با5/65وچهارمحال بختیاری با2/41درصدبیشترین افزایش تلفات کشور در5ماهه اول امسال به خوداختصاص داده اند.مشخصات:
نظرات: *