پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیمقدمات لازم برای اعزام زایرین اربعین حسینی دراستان بوشهرفراهم شده است

تاریخ انتشار: 1397/07/01

​مهندس سیدحمیدرضاعلم مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان درششمین نشست شورای معاونین این اداره کل بااعلام مطلب افزود:تمهیدات لازم برای اعزام زائرین اربعین حسینی ازاستان اندیشیده شده و زوارعزیزمیتوانندبدون هیچ دغدغه ای درمراسم اربعین حسینی شرکت کنند.
وی افزود:مطابق هماهنگی بعمل آمده،امسال نیز شرکت های حمل ونقل مسافرناوگان لازم رابرای اعزام زواربه مرز های تعیین شده اختصاص می دهندومنتظریم مسئولان مرز خروجی رابرای استان اعلام کنند.
مهندس علم تصریح کرد:بامسئولان استان خوزستان درحال تعامل ورایزنی هستم تابااستقرارنمایندگی بخش حمل ونقل وراهداری استان درمرز شلمچه زمینه لازم رابرای خدمت رسانی بهینه به زواروبرگشت بهنگام آنها به خانه هایشان فراهم آوریم.
مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان افزود: درطول اعزام زائرین اربعین حسینی بخش راهداری استان هم ضمن استقرار گشت های سبک وسنگین راهداری درمحورهای منتهی به استان خوزستان پشتیبیانی لازم راانجام خواهدداد.
وی همچنین دربخش دیگری ازصحبت های خودبه حمایت ازتشکل صنفی رانندگان وارایه خدمات به رانندگان ناوگان کالا اشاره کرد وافزود:دردوماه اخیربیش ازیکهزارویکصدوچهارده حلقه لاستیک درسایز های مختلف به قیمت مصوب بین مالکان ورانندگان ناوگان عمومی توزیع شده است.
مهندس علم به اشاره بارگیری تعدادی زیادی تانکر ازپالایشگاهها وپتروشیمی موجوددرمنطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی ولزوم پیشگیری ازحوادث مشابه آنچه که برای اتوبوس حامل مسافرین بایک دستگاه تانکرحامل سوخت اتفاق افتادومنجربه آتش سوزی وجان باختن تعدادزیادی ازهموطنانمان گردیدتصریح نمود: بزودی ودرهماهنگی بامسئولان این منطقه  مانورساعت ونقطه صفررابرای ارتقاء توانمندی دستگاههای مسئول وآموزش وآشناسازی رانندگان حامل موادسوختی برگزارمی کنیم.
مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان تصریح کرد:باواگذاری اختیارات کمیته ایمنی حمل ونقل به این اداره کل ازاین به بعدجلسات کمیته مذکوربصورت منظم برگزارمی شودوباپیگیری واجرایی سازی مصوبات آن تلاش می کنیم زمینه ارتقاء هرچه بیشترمسافرت وتردددرمحورهای ارتباطی رافراهم آوریم.
دراین نشست همچنین مهندس علم به نوسازی ماشین آلات سبک وسنگین راهداری اشاره کردوگفت:باپیگری بعمل آمده دریک سال اخیرتعداد6دستگاه ماشین آلات سنگین شامل 3دستگاه کمرشکن،3دستگاه لودر،1دستگاه بیل مکانیکی،1دستگاه کمپرسی و1دستگاه ایسوزو وهمچنین تعداد6دستگاه وانت باقابلیت بالا دراختیاربخش راهداری استان قرارگرفته تادراجرای ماموریت هااین بخش رایاری کند.
وی موفقیت اخیر بخش راهداری استان دربین استانهای کشوررا مرهون تلاش،ایثاروفداکاری مجموعه بزرگ راهداری دانست وتصریح نمود:درنشست اخیرمدیران سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای کشورعملکردبخش راهداری استان موردتقدیرریاست سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای ودیگرمسئولان قرارگرفت که نشان دهنده توانایی  وتوانمندی بالای همکاران عزیزراهداراست.مشخصات:
نظرات: *