پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیمعرفی سرپرست جدیدراهداری وحمل ونقل جاده ای شهرستان تنگستان

تاریخ انتشار: 1397/06/26

​درمراسمی باحضورمدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان وکارکنان راهداری وحمل ونقل جاده ای شهرستان تنگستان مهندس پیام انصاری به سرپرستی این شهرستان منصوب وازخدمات مهندس منوچهراسماعیلی مدیرپیشین این شهرستان تجلیل شد.
دراین مراسم مهندس سیدحمیدرضامدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای طی سخنانی گفت:خدمت درهررده ای ازنظام جمهوری اسلامی خصوصا درحوزه راهداری وحمل ونقل جاده ای که وظیفه ایمنی عبورومرورمردم رابرعهده داردوظیفه ای است انسانی واعتقادی که بایدباجدیت تمام وتاآخرین لحظه ازدوره مسئولیت دست ازتلاش وکوشش برنداشت.
وی افزود:دوره مسئولیت درچشم برهم زدنی به پایان می رسدوهرآنچه ازفردمسئول یامدیردرخاطره ها می ماندخدمات حسنه ویارفتارنیک اودرمواجهه بامردم وهمکاران است ولذامهمترین توصیه من به مدیرجدید مردم داری وخدمت بی منت به مردم است.
 مهندس علم تصریح کرد: زمینه خدمت درشهرستان تنگستان بدلیل محرومیت وشرایط خاص جغرافیایی بیشترازجاهای دیگرفراهم است ازاین رومدیرراهداری وحمل ونقل جاده ای شهرستان بایدتلاش بیشتری را برای توسعه متوازن راهداری وحمل ونقل بادیگربخش هامعطوف دارد.
مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان افزود:علاوه بر کوهستانی بودن بخش عمده ای ازراههای شهرستان تنگستان،این شهرستان بیشترین راههای روستایی رادر استان داردکه بایدتتلاش نمودباتوسعه،بهسازی ونصب علایم دراین محورهازمینه عبورومرورایمن مردم رافراهم نمود.
وی تلاشهای مدیرپیشین راهداری وحمل ونقل جاده ای شهرستان تنگستان راستودوگفت: باوجودکمی اعتبارات خدمات مهمی درحوزه راهداری وحمل ونقل جاده ای شهرستان صورت گرفته وبخش قابل توجهی ازراههای این شهرستان خصوصا راه دسترسی به منطقه گردشگری خاییز،محورساحلی وبسیاری ازراههای روستایی توسعه ،بهسازی وروکش آسفالت شده است.
مهندس علم همچنین افزود:درراستای تقویت و توسعه مدیریت بحران  درحوزه راهداری وحمل ونقل جاده ای،ماشین آلات راهداری وحمل ونقل جاده ای شهرستان تنگستان باورود2دستگاه ماشین آلات سنگین نوسازی شده وآماده ارایه خدمت درمواقع ضروری است.
درمراسم معارفه مهندس پیام انصاری به سرپرستی شهرستان تنگستان بااهداء لوح تقدیرازخدمات چندساله منوچهراسماعیلی درمدیریت راهداری وحمل ونقل جاده ای این شهرستان تجلیل شد.
گفتنی است درمراسم دیگری که باحضورفرماندار،مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان،بخشدارمرکزی،رییس شورای اسلامی شهر اهرم وجمعی ازمسئولین برگزارشد.فرماندارتنگستان نیزبااهداء لوح یادبودازخدمات وزحمات مهندس اسماعیلی قدردانی نمود.مشخصات:
نظرات: *