پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیبرگزاری نشست شورای معاونین راهداری وحمل ونقل جاده ای استان بوشهر

تاریخ انتشار: 1397/04/03

سومین نشست شورای معاونین راهداری وحمل ونقل جاده ای استان باتاکیدبرتسریع بخشی به پروژه های راهداری برگزارگردید.
درآغازاین نشست مهندس سیدحمیدرضاعلم مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان مهمترین رسالت شورای معاونین را سیاست گذاری،اولویت بندی وتسهیل امورراهداری وحمل ونقل جاده ای بیان کرد وگفت:دربرهه کنونی که راهداری وحمل ونقل جاده ای بیش ازهرزمان دیگری نیازمند بکارگیری روش های موثرتر برای گذرازچالش های پیش رو می باشدشورای معاونین بایدبا ارایه الگوها وروش های موثربه بهره وری بیشتربخش کمک کند.
وی افزود:یکی ازچالش های جدی بخش راهداری وحمل ونقل جاده ی ناکافی بودن اعتبارات ابلاغی  وتخصیص نیافتن منابع لازم برای حفظ ونگهداری  راهها وتوسعه زیرساخت های حمل ونقل است که بایدباصرفه جویی بیشترمنابع واولویت بندی پروژه هامشکلات وچالش هارابه حداقل برسانیم.
مهندس علم یکی دیگرازمشکلات بخش راهداری راوجودماشین آلات سنگین مستعمل  بابهره وری پایین بیان کردوتصریح نمود:علیرغم ورودچنددستگاه ماشین آلات نو به چرخه راهداری استان دریکسال اخیرکه به نوبه خوددرکشورکم نظیرهم هست ،هنوزمیانگین عمرماشین آلات سنگین  راهداری بالاست  که بایدبرای آن چاره اندیشی کرد.
مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان گفت: راهکارافزایش بهره وری ماشین الات سنگین راهداری عدم استفاده ازماشین آلات مستعمل ودپوناوگان آماده کاردرمرکز استان واعزام آنها درمواقع ضروری است که بایددردستورکارمسئولان مربوطه قراربگیرد.
وی جذب بیشتراعتبارات استانی رابرای پروژه های راهداری خواستارشدواضافه کردحفظ ونگهداری راهها وتوسعه زیرساخت هادربخش حمل ونقل وهمچنین هوشمندسازی نظارت های جاده ای نیازمند حضورموثرمسئولان راهداری درجلسات شورای برنامه ریزی شهرستانهاوجذب وتخصیص اعتبارات استانی است.
مهندس علم اشاره ای هم به اقدامات راهداری شهرستانها جهت حفظ حریم راهها وصیانت ازبیت المال کردوتصریح نمود:دردوماه گذشته بوسیله راهداری وحمل ونقل جاده ای شهرستانهای تنگستان وبوشهر30موردرفع تجاوز حریم صورت گرفته وجلودست اندازی سودجویان گرفته شده است.
مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای همچنین افزود: 500دستگاه اتوبوس ناوگان مسافری استان آماده جابجایی مردم ومسافرین به مقاصددلخواه خوددرمسافرت های تابستانی هستندوهمه ظرفیت راهداری نیز بسیج می شودتامسافرت های مردم باایمنی لازم همراه باشد.
وی بااشاره به لزوم برخوردقاطع باتخلفات شرکت های حمل ونقل گفت: کمیسون های ماده 11 و12رسیدگی به تخلفات حمل ونقلی با جدیت وخارج ازنوبت به تخلفات شرکت های حمل ونقل رسیدگی کنندومانع اجحاف درحق رانندگان شوند.مشخصات:
نظرات: *