پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیبهره برداری از پل عابرپیاده گورکات دراستان بوشهر

تاریخ انتشار: 1396/11/23

همزمان باایام الله دهه فجرانقلاب  اسلامی ودرمراسمی باحضورمدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان ،فرماندارتنگستان وجمعی ازمسئولان محلی ازپل عابرپیاده گورکات واقع دربزرگراه بوشهرعالی شهر به بهره برداری رسید.
درآیین بهره برداری ازپل عابرپیاده گورکات مهندس سیدحمیدرضاعلم مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان طی سخنانی ضمن تبریک ایام الله دهه فجرانقلاب اسلامی وادای احترام به شهدای والامقام انقلاب اسلامی گفت: پل عابرپیاده گورکات ازجمله طرحهای حوزه راهداری وحمل ونقل جاده ای است که برای ایمنی عبورومرور مردم خصوصا دانش آموزان اهالی دوسوی بزرگراه احداث شده ونقش مهمی درحفظ جان آنها دارد.
وی افزود:  این پل که با مساعدت  وپیگری نماینده محترم  دشتی وتنگستان درمجلس شورای اسلامی  احداث  وامروز به میمنت ایام الله دهه فجرانقلاب اسلامی به بهره برداری می رسد دارای  36متر70سانت  عرشه بوده وبرای اتمام آن  مجموعا 287میلیاردریال هزینه شده است.
مهندس علم پل عابر پیاده راتسهیل کننده عبورایمن وبی خطربرای مردم ازعرض جاده ها خواند و تصریح کرد:بااحداث پل عابرپیاده گورکات دانش آموزان واهالی دوسوی بزرگراه میتوانندباا منیت وایمنی بیشتری ازعرض جاده عبور کنند.
مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان تصریح کرد:بخش قابل توجهی ازسوانح ،مجروحان وتلفات سالیانه استان وکشور را عابرین پیاده تشکیل می دهندکه دستگاههای مسئول بایستی باایجاد راهکارهایی نظراحداث پل عابرپیاده به حفظ جان عابرین پیاده کمک کنند.
درمراسم بهره برداری ازپل عابرپیاده گورکات همچنین دکتر دهدشتی  فرماندارتنگستان با تبریک دهه مبارک فجر وقدردانی ازتلاشهای اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای برای ارتقاءایمنی عبورومرورمردم گفت:پل عابرپیاده گورکات ازجمله پروژه های مهم راهداری است ونقش مهمی درایمنی ترددمردم ودانش آموزان روستاهای مزارحسینی وخیش اشکن دارد.
وی افزود: تاقبل از احداث پل گورکات خانواده ها مجبوربودندبرای عبورایمن فرزندان خودازعرض بزرگراه آنهاراهمراهی کنندکه بااحداث این پل دغذغه خانواده ها برای عبوردانش آموزان خودازعرض جاده برطرف شده است
فرماندارتنگستان تصریح نمود:این پروژه ازجمله چندین پروژه حوزه سلامت وایمنی است که به  برکت دهه مبارک فجرانقلاب اسلامی درحوزه شهرستان تنگستان به بهره برداری می رسد.مشخصات:
نظرات: *