پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیتندیس ویژه هفتمین نمایشگاه الکامپ خلیج فارس برای اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان بوشهر

تاریخ انتشار: 1396/11/10

​درمراسمی باحضور معاون هماهنگی  اموراقتصادی وتوسعه منابع  استانداربوشهر و جمعی ازمدیران کل دستگاههای اجرایی لوح تقدیر وتندیس ویژه هفتمین نمایشگاه الکامپ خلیج فارس به مدیر کل راهداری وحمل ونق جاده ای استان اهداء شد.دراین مراسم دکتر زرین فرمعاون هماهنگی اموراقتصادی وتوسعه منابع استانداری بوشهرطی سخنانی گفت: هفتمین نمایشگاه الکامپ باتوجه امکانات ایجاد شده فرصت خوبی بودتا دستگاههای اجرایی قابلیت های  خود درحوزه فن آوری را به مردم ارایه نمایند.
وی افزود:دراین نمایشگاه آخرین تکنولوژی های ارتباطی بوسیله شرکت های حوزه فن آوری ودستگاههای اجرایی عرضه شدومردم با عملکرد دستگاهها دراین زمینه آشنا شدند.
دکترزرین فر، حضوراداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان درهفتمین نمایشگاه الکامپ راخلیج فارس را مثبت ارزیابی کردوگفت: راهداری وحمل ونقل جاده ای با ارایه تکنولوژی های جدیدنظارت جاده ای درهفتمین نمایشگاه الکامپ توانمندی بخش حمل ونقل وترافیک را به مردم نشان دادکه مورد اقبال مردم هم واقع شد.
معاون هماهنگی اموراقتصادی وتوسعه منابع استانداری بوشهرافزود:تاپیش ازنمایشگاه تلقی عموم مردم ازدوربین نظارت جاده ای  فقط موضوع جریمه کردن خودروها بودکه با توضیحات مسئولان غرفه راهداری وحمل ونقل مردم متقاعد شدندکه دوربین های نظارت جاده ای بدنبال  مدیریت سرعت خودروها واثرگذاری برکاهش سوانح جاده ای هستند.
وی با بیان اینکه بایدنقش مثبت وسازنده دوربین های ثبت تخلف سرعت درکاهش سوانح وتلفات رانندگی بیشتربرای مردم تشریح شودگفت: برابرگزارش مسئولان ازبعدازآغازبکاردوربین ها میانگین سرعت خودروها درمحورهای ارتباطی استان بطورمتوسط حدود40درصدکاهش یافته که نشان ازکارکرد موثراین سامانه ها درکاهش سوانح ومرگ ومیرجاده ا ی است.
دراین مراسم همچنین مهندس سیدحمیدرضاعلم مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان طی سخنانی گفت : هفتمین نمایشگاه الکامپ خلیج فارس فرصت وفضایی را برای ما ایجادکردکه بتوانیم توانمندی وقابلیت های بخش راهداری وحمل ونقل جاده ای درزمینه نظارت و کنترل جاده ای  را درمعرض دید مردم قراردهیم.
مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان افزود: درمجموع ما درهفتمین نمایشگاه الکامپ خلیج فارس 6سامانه هوشمند جاده ای شامل، سامانه های ثبت تخلف سرعت، نظارت تصویری، سپهتن ، ترددشمارجاده ای، توزین درحال حرکت(wIm)وسامانه گویای 141را با قابلیت کنترل ونظارت برترافیک جاده ای عرضه کردیم که مورداستقبال مردم واقع شدند.
مهندس علم تصریح کرد: دربین استانهای مختلف کشورتنها استانی هستیم که تقریبا صددرصد محورهای ارتباطی اصلی آن به انواع سامانه های هوشمندجاده ای مجهز است وهمین امرنیز موجب تسهیل نظارت برجریان تردد وترافیک شده است.
مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان موفقیت حاصل شده درنمایشگاه واعطای تندیس ویژه و لوح تقدیرمسئولان راسبب دلگرمی بیشترکارکنان راهداری وحمل ونقل جاده ای دانست وافزود: تلاش خواهیم کرد با کمک مسئولان وجذب اعتبارات بیشترزمینه تجهیز بیشترمحورهای ارتباطی استان را به سامانه های هوشمند فراهم کنیم.
گفتنی است درطول سه دوربرگزاری نمایشگاه الکامپ خلیج فارس دربوشهر اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای هرساله بعنوان دستگاه برتراجرایی انتخاب وموفق به دریافت لوح تقدیر و تندیس ویژه این نمایشگاه شده است.مشخصات:
نظرات: *