پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیکلنگ زنی پایانه لجستیک حمل ونقل عمومی باربوشهر

تاریخ انتشار: 1396/10/11

درمراسمی باحضوراستانداربوشهر،معاون امورعمرانی استاندار،تنی چندازمدیران کل دستگاههای اجرایی،مدیران تشکلهای صنفی حمل ونقلی ومسئولان شرکت های حمل ونقل کالا،کلنگ پروژه پایانه لجستیک حمل ونقل عمومی باربوشهربه زمین زده شد.
دراین مراسم دکتر گراونداستانداربوشهربااشاره به اقدامات صورت گرفته برای جابجایی پایانه  باربوشهر به محل جدید گفت: انتقال پایانه باربوشهر ازدروازه ورودی  شهربوشهر وجابجایی مسیرحرکت کامیونهای سنگین به مکانی خارج ازمحدوده شهر اقدام قابل تحسینی است که بایدخیلی وقت پیش اتفاق می افتاد.
وی افزود: خوشحالم که تلاش دوستان درمجموعه راهداری وحمل ونقل جاده ای  امروز باکلنگ زنی این پروژه درجوارخروجی دوم بوشهربه زمین زده میشود وانشاالله بااتمام آن زمینه انتقال وتفکیک ترافیک سنگین به خارج ازمحدوده شهرفراهم می شود.
دکترگراوند،چشم اندازاحداث پایانه لجستیک حمل ونقل عمومی باررا باتوجه طرح توسعه ای بندربوشهروجزیره نگین بسیارمثبت ارزیابی کردوتصریح نمود:دریک دورنمای 50ساله طرح احداث این پایانه ، طرح توسعه ای بندر خصوصا جزیره نگین وهمچنین احداث فرودگاه بوشهر نوید دهنده افقی  بسیارروشن برای توسعه استان وبندربوشهر بعنوان دروازه ورودکالا کشور است که بایدهمه برای آن تلاش کنند.
استانداربوشهربا تاکیدبرتسریع درروندآغاز بکارپروژه پایانه لجستیک حمل ونقل عمومی بار بوشهراظهارداشتند: ازمسئولان مربوطه ومجریان پروژه میخواهم  حالاکه کلنگ پروژه به زمین زده شده باسرعت بخشی به اجرای آن زمینه انتقال  هرچه سریعترپایانه باربوشهربه این مکان رافراهم کنندتا هم مشکلات ترافیکی وزیست محیطی ناشی ازحضوروترددکامیونها درسطح شهربرطرف شود وهم امکان ارایه خدمات بهینه به رانندگان وصاحبان کالا فراهم گردد.
دکترگراوند همچنین پروژه پایانه لجستیک حمل ونقل عمومی باربوشهررا ازجمله طرحهای مهم وزیربنایی عنوان کرد وافزود:استان بوشهر بایدخودرا متناسب باتوسعه کشورو تحولات صورت گرفته درمنطقه  خلیج فارس  آماده  سازد ازاین رو احداث این پایانه می تواندتاثیرشگرفی در برطرف کردن نیازهای حمل ونقلی منطقه  وصادرات واردات کالا داشته باشد.
درمراسم کلنگ زنی پایانه لجستیک حمل ونقل عمومی باربوشهرهمچنین مهندس سیدحمیدرضاعلم مدیر کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان بوشهر،پایانه مذکوررا بخشی اززیرساخت وسازه راهداری وحمل ونقل جاده ای بیان کرد وگفت: احداث این پایانه سبب بهره وری بیشتر دربخش حمل ونقل  جاده ای وبهینه سازی  خدمات مورد نیازمردم وصاحبان کالا   وتسهیل تجارت دربندر بوشهرمی شود.
وی افزود: پایانه لجستیک حمل ونقل عمومی باربوشهر درزمینی به مساحت 50 هکتار ودر جوار خروجی دوم بوشهراحداث می شودوبرای اتمام آن که همه خدمات مورد نیازرانندگان وشرکت های باربری ازجمله دفاتراستقرارشرکت های باربری،دفاترخدمات ارتباطی،خوابگاه رانندگان،رستوران ،نمازخانه،پست ،مخابرات  ،زمین ورزش ،کارواش وسوله های تعمیرگاهی ودپوی کالا رادرخود دارد1500 میلیاردریال بوسیله بخش خصوصی  هزینه می شود.
مهندس علم تصریح کرد: پایانه لجستیک حمل ونقل عمومی باربوشهر در5 فازجداگانه احداث می شود ودرفازاول آن که 5/1الی دوسال به بهره برداری می رسدزمینه استقرارشرکت حمل ونقل کالا که وظیفه جابجایی بارازبندربوشهررادارند درآن مستقرمی شوند.
مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان افزود: بابهره برداری نهایی ازاین پایانه برای 500 نفربصورت مستقیم وبرای 1هزارنفربصورت غیرمستقیم شغل ایجاد می شود.مشخصات:
نظرات: *