پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیبرگزاری جلسه کارگروه استانی مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی دراستان بوشهر

تاریخ انتشار: 1396/09/13

جلسه کارگروه استانی مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی باحضورمدیرکل دفترسرمایه گذاری ونظارت وبهره برداری سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای کشور،مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان ومسئولان وکارشناسان دفاترسرمایه گذاری استانهای فارس ،سیستان و بلوچستان ، آذربایجان شرقی ،خراسان رضوی وقم دربوشهربرگزارشد.
درآیین افتتاحیه این نشست مهندس  حاجی اسماعیلی مدیرکل دفترسرمایه گذاری ونظارت بربهره برداری سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای کشورطی سخنانی گفت: نشست های استانی که باحضورمنتخبین دفترفنی وسرمایه گذاری برگزارمی شودفرصت مناسبی رابرای ارزیابی واثربخشی  برنامه های واقدامات پیش روی  سازمان دراختیارما می گذارد.
 وی افزود: دراین جلسات مطالب مختلف ومتنوعی درحوزه های فنی وسرمایه گذاری وهمچنین چالش ها وتنگناهای  صدورمجوز وتکمیل مجتمع های خدماتی ورفاهی به بحث گذاشته می شود  وازنقطه نظرات تخصصی همکاران استانی که گاها راه گشا هم هست بهره مند می شویم.
مهندس حاجی اسماعیلی مهمترین محورهای مطرح شده درکارگاه بوشهررا طرح جامع خدماتی رفاهی بین راهی ،فرمت جدیدموافقت اصولی وشرایط قوانین ودستورالعمل های امتیازسرقفلی بیان کردوتصریح نمود:دفترسرمایه گذاری ونظارت بربهره برداری سازمان درصددتدوین ونهایی سازی طرح جامع مجتمع های خدماتی رفاهی  وبین راهی کشوراست  که امیدواریم دربرگیرنده همه اهداف راهبردی سازمان باشد.
دراین نشست همچنین مهندس سیدحمیدرضاعلم مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان ضمن اظهارمسرت ازمیزبانی نشست کارگروه استانی مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی گفت:مجتمع های خدماتی رفاهی بدلیل تجمیع خدمات متفرق بین راهی درخود نقش تعیین کننده ای درایمنی عبورومرورمردم درمحورهای ارتباطی دارند.
وی تصریح کرد:باتلاشهای صورت گرفته درسالهای اخیربرای تعداد40   مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی دراستان موافقت اصولی صادرشده که تعداد 12واحدآن به بهره برداری رسیده ،تعداد 4مجتمع باپیشرفت فیزیکی مناسب آماده بهره برداری وبقیه نیز درحال اجرا هستند.
مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان همچنین افزود: با ارایه بسته های مشوق جذب سرمایه گذاری دربخش حمل ونقل جاده ای ،یکی ازبزرگترین ومجهزترین مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی جنوب کشوردرشهرستان جم استان بوشهربا سرمایه گذاری بخش خصوصی درحال احداث است که درآینده نزدیک به بهره برداری می رسد.مشخصات:
نظرات: *