پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیبرگزاری جلسه فوق العاده شورای راهداری وحمل ونقل جاده ای استان بوشهر درپی اخطاریه سازمان هواشناسی

تاریخ انتشار: 1396/08/30

مهندس سیدحمیدرضاعلم مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ی درجلسه فوق العاده شورای راهداری وحمل ونقل جاده ای استان بوشهر :ادارات راهداری شهرستانها وراهدارخانه هابرای سیل احتمالی آماده باشند.
درپی هشدارسازمان هواشناسی مبنی براحتمال جاری شدن سیل ،جلسه فوق العاده شورای راهداری وحمل ونقل جاده ای استان باهدف سنجش میزان آمادگی ادارات راهداری شهرستانها وراهدارخانه های واقع درمحورهای ارتباطی برگزاروتصمیمات لازم اتخاذگردید.
درآغاز این نشست مهندس علم مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان طی  سخنانی ضمن ابراز همدردی بابازماندگان زلزله اخیراستان کرمانشاه واعلام آمادگی راهداری وحمل ونقل جاده ای برای خدمت رسانی به زلزله زدگان غرب کشورگفت: سازمان هواشناسی وستادمدیریت بحران استان برای روزهای پیش رواخطا ریه سیل صادرکرده اندازاین رولازم است راهداری شهرستانها وراهدارخانه هابارفع اشکالات احتمالی خوردوها ی سبک وسنگین خودواستقراردرمناطق مستعدسیل آماده همکاری بامسئولان درشهرستانها باشند.
وی افزود: راهداری وحمل ونقل جاده ای شهرستانها بااستفاده ازتجارب سیل سال گذشته وآگاهی ازوجودمناطقی که امکان جاری شدن سیل  درآنها وجودداردنسبت به استقرارماشین آلات خودبراساس اولویت اقدام کنند.
مهندس علم تصریح کرد:مسئولان راهداری شهرستانها وراهدارخانه ها توجه ویژه ای به مسیرهای کوهستانی باتوجه به احتمال  ریزش کوه وهمچنین محورهای دارای آسیب پذیری بیشترنظیرمحورهای همجواربارودخانه هاداشته باشندودرهماهنگی بامسئولان محلی به وظایف خود عمل کنند.
مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای همچنین به موضوع جابجایی زمین ورانش کوه درمحورسیراف به جم اشاره کرد وتصریح نمود:بزرگراه سیراف به جم یکی ازمحورهای شریانی استان است ونقش تعیین کننده ای درجابجایی وانتقال نیروی انسانی  وتولیدات صنایع نفت وگازمنطقه ومحصولات کشاورزی جم بعنوان قطب کشاورزی استان داردازاین رولازم است راهداری وحمل ونقل جاده ای شهرستانهای کنگان،جم ،عسلویه  ودیرامکانات خودراجهت تسهیل ترددوایمن سازی آن محوربکارگیرند.
وی اضافه کرد:موضوع جابجایی زمین  ورانش کوه درمحورشریانی جم به سیراف درنشست ستادمدیریت بحران استان مطرح شد ه وچالش های مرتبط باجابجایی کوه دراین دربزرگراه با حضور نماینده مردم دیر،کنگان،جم وعسلویه درمجلس شورای اسلامی ،معاون عمرانی استاندار ،مدیرکل مدیریت بحران وفرمانداران شهرستانهای کنگان وجم درمحل موردبررسی قرارگرفته که امیدواریم تدابیراتخاذشده برای جایگزینی مسیرترددمردم باحمایت مسئولان  استان وشرکت های گازونفت منطقه اجرایی شود.مشخصات:
نظرات: *