پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیاختصاص 250دستگاه اتوبوس برای بازگشت زواربه استان بوشهردردوروز نخست طرح اربعین

تاریخ انتشار: 1396/08/20

مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان بوشهر: دردوروزنخست طرح مراجعت زوار اربعین حسینی  به شهرهای استان نزدیک به 10هزار زائر با 250دستگاه اتوبوس به خانه های خود مراجعت کرده اند.
مهندس سیدحمیدرضاعلم مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان بوشهربا اشاره به تلاشهای صورت گرفته برای مراجعت بموقع زوار عزیزشرکت کننده درمراسم اربعین حسینی به شهرهای خودگفت: طرح بازگشت اعزام ومراجعت بموقع زوار اربعین حسینی به شهرهای خود با برنامه ریزی وزمانبندی مناسب بوسیله راهداری وحمل ونقل جاده ای دردست اجراست وهمه چیزتا کنون طبق برنامه درحال انجام است .
وی گفت: تجارب سال های گذشته حاکی ازاوج تقاضا برای بازگشت زوار به شهرهای استان درروزنخست و دوم بعد از اتمام مراسم اربعین است به همین منظورما با اختصاص ناوگان پیشبینی لازم را انجام داده ایم وطی دوروز گذشته بیش از10هزارزائررا به شهرهای استان جابجا نموده ایم.
مهندس علم تصریح کرد: اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای برای اطمینان ازاعزام وبازگشت بموقع زائرین حسینی طرح موسوم به اربعین را باهمکاری انجمن صنفی وشرکت های حمل ونقل  مسافراستان از چندین روز مانده به این مراسم بزرگ اجرایی کرد وهمه مقدمات لازم را پیشبینی نمود.
مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان افزود: درطرح اعزام زوار بدون اینکه خللی درجابجایی مردم درسایرمقاصد بین شهری بوجود بیاید بیش از به 20هزارزائررا5هزاردستگاه اتوبوس ومینی بوس به مرزشلمچه انتقال دادیم.   
وی گفت: برای مراجعت زوارعزیزشرکت کننده درمراسم بزرگ اربعین حسینی نیزهمه جوانب درنظرگرفته شده و راهداری وحمل ونقل جاده ای استان با همکاری تشکل صنفی وشرکت های حمل ونقل مسافر آمادگی دارند زواررا به شهرهای استان انتقال دهند.
مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان افزود: پیشبینی ماحاکی ازبازگشت همین مقدار زائردر طرح اربعین امسال است وبا اختصاص ناوگان لازم آماده انتقال زوار به شهرهای خود هستیم.
وی گفت: درطرح اربعین امسال نیز همانند سال گذشته ما هیچ گونه افزایشی درکرایه هانداشته ایم وبر اساس برنامه های پیشبینی شده چنانچه مردم درقالب هیات های مذهبی اقدام به دریافت بلیت کرده باشند مشمول تخفیف نیز شده اند.
مهندس علم به استقرارنماینده اداره کل درطول اجرای طرح اربعین درمرزشلمچه وبازدیدچند باره خودازپایانه مرزی شلمچه هم اشاره کرد وتاکید نمود: ما با استقرارنماینده درمرزشلمچه وحضور ودیدار با مسئولان ستاد اربعین حسینی در پایانه مرزی شلمچه لحظه به لحظه نیازمندی زواراربعین حسینی به ناوگان را رصد می کنیم ونسبت به تامین ناوگان مورد نیازآنها اقدام می کنیم.
مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان اضافه کرد: درطول اجرای طرح اربعین حسینی ادارات راهداری وحمل ونقل جاده ای شهرستانهای استان خصوصا دوشهرستان گناوه ودیلم با استقرارماشین الات راهداری درجوارمحورهای ارتباطی شمال استان وظیفه پشتیبانی ازجایجایی زوار رابرعهده دارند.
مهندس علم تاکیدکرد:راهداری وحمل ونقل جاده ای استان تا بازگشت آخرین زائرشرکت کننده درمراسم اربعین حسینی به خانه های خود به خدمت وتامین ناوگان موردنیازاقدام خواهدکرد.مشخصات:
نظرات: *