پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیبرپایی کارگاه آموزشی اتصال سیستمی حمل فرآورده های نفتی به سامانه بارنامه برخط در بوشهر

تاریخ انتشار: 1396/08/09

کارگاه آموزشی یک روزه اتصال سیستمی حمل فرآورده های نفتی به سامانه بارنامه برخط باحضور مدیران و متصدیان شرکت های حمل فرآورده های نفتی استانهای هرمزگان ،ایلام ،همدان ،کرمانشاه ، فارس،خوزستان،چهارمحال بختیاری وکهگیلویه وبویراحمد دربوشهربرگزارشد.
دراین کارگاه آموزشی که معاونین دفترکالا و دفترفن آوری اطلاعات سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای کشورو نمایندگان ستاد مبارزه باقاچاق کالا و ارز نیز حضورداشتند، مهندس سیدحمیدرضاعلم مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان هدف ازبرپایی این کارگاه  آموزشی راآشنایی مسئولان و ومتصدیان صدوربارنامه شرکت های حمل فرآورده های نفتی باطرح اتصال سیستمی مجوزهای حمل به سامانه برخط بیان کرد وگفت: برپایی این کارگاه به مسئولان و متصدیان حمل کالاهای نفتی درجلوگیری از ارسال اطلاعات نامعتبربه بارنامه برخط کمک خواهدکرد.
 وی افزود: استفاده ازسیستم و بارنامه برخط وجایگزینی سیستم های هوشمنددربخش حمل ونقل کالا باروش های سنتی تاثیرشگرفی درتسریع جابجایی کالا وجلوگیری ازقاچاق آن داردکه استان بوشهر جزو نخسین استانهایی بودکه این طرح راعملیاتی کرد.
مهندس علم تصریح کرد: بخش عمده ای ازمشکلات حوزه حمل ونقل کالا با اجرای سامانه برخط مرتفع شده و باکمک تکنولوژی های جدیدراه بربسیاری تخلفات ازجمله تردد ناوگان نامعتبربسته شده است.
مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان گفت: برپایی چنین کارگاههایی به مسئولان ومتصدیان حمل فرآورده های نفتی کمک می کندتا با سیستم بارنامه برخط و الزامات آن نیزآگاهی بیشتری پیدا کنند.
مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان همچنین به لزوم آشنایی متصدیان ومسئولان شرکت های حمل فرآورده های نفتی باقوانین ومقررات مربوطه اشاره کردوگفت: دراین کارگاه آموزشی مواد 5 و 6 قانون مبارزه باقاچاق کالا و ارز و ماده 13آیین نامه اجرایی مصوب هیات وزیران مطرح و موردبحث قرارمی گیردکه انتظار داریم شرکت کنندگان با مشارکت فعالانه درمباحث بهره کافی را ببرند و در برگشت به شهرهای خودآن را سرلوحه کارهای خودقراردهند.مشخصات:
نظرات: *