پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیثبت 66 میلیون تردد درمحورهای ارتباطی استان بوشهردرشش ماه اول سال 96

تاریخ انتشار: 1396/07/24

داده های آماری دستگاه های ترددشمارآنلاین نشان دهنده ثبت افزون بر 66میلیون و342هزار تردددرمحورهای ارتباطی استان بوشهردر6ماه اول سال 96است.
مهندس سیدحمیدرضاعلم مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان دربازدیدازمرکز مدیریت راههای بوشهربا اعلام این خبرگفت: داده های آماری برداشت شده ازتعداد54دستگاه هوشمند تردد شمار برخط جاده ای نصب شده درراههای استان حاکی ازثبت 66میلیون و341 هزار و512ترددانواع خودروهای عبوری درمحورهای بزرگراهی، اصلی، فرعی وروستایی درشش ماه سال 96 می باشد که نشان دهنده افزایش 69/10درصدی تردد نسبت به مدت مشابه سال قبل است.
 وی افزود:داده های آماری برداشت شده ازدستگاههای تردد شماربرخط همچپنین موید ثبت  ورود4میلیون و356هزار200تردد از5مبادی ورودی به استان وثبت 3میلیون   939هزا ر420 ترددبه خارج ازاستان درشش ماه اول سال است.
مهندس علم تصریح کرد: درشش ماهه اول سال 96شاهدثبت 3میلیون و322هزار779تردد درمحوربوشهربه چغادک بعنوان بیشترین تردد وثبت 185هزارو70تردد درمحورهای  گناوه به سیامکان واهرم به فراشبندبعنوان کمترین ترددبوده ایم.
مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان اضافه کرد: داده های آماری دستگاههای ترددشمار جاده ای استان همچنین حکایت ازثبت 49/11درصدی ترددخودروهای سنگین و51/87درصدی ترددخودروهای سبک ونیمه سنگین درمحورهای ارتباطی استان درشش ماهه سال 96است.
وی گفت: بیشترین ترافیک عبوری ساعات اوج مصرف  مربوط به ورودی بوشهر باثبت 4 هزار 252تردددرتاریخ سیزدهم فروردین 96است ورتبه دوم هم مربوط به همین  محوردر ساعت 20الی  21باثبت 4هرار143 می باشد.
مهندس علم افزود: بیشترین سرعت عبوری خودروها  درمحورهای ارتباطی استان مربوط به محورچغادک به خورموج بامیانگین سرعت99کیلومتروکمترین سرعت عبوری خودروها مربوط به محورعسلویه به لامردبا میانگین سرعت 43کیلومتراست.
مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان به نقش موثرسامانه های ترددشماربرخط درتصمیم گیری مسئولان هم اشاره کردوگفت: امروزه داده های آماری دستگاههای ترددشماربرخط در بسیاری از امورازجمله مطالعه ،توسعه وتعریض راهها وایام نوروز مورداستفاده مسئولان قرار می گیرد.مشخصات:
نظرات: *