پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیآشنایی دانش آموزان روستاهای استان بوشهر بامقررات ترافیکی درروزجهانی کودک

تاریخ انتشار: 1396/07/24

همزمان با روزجهانی کودک ،دانش آموزان مقطع ابتدایی روستاهای نظرآقا، هلپه ای وتل سرکوه بوسیله کارشناسان راهداری وحمل ونقل جاده ای وپلیس راه  روستایی استان  بوشهربا مقررات ترافیکی آشناشدند.
مهندس بابک کاوئیان رییس اداره ایمنی وترافیک اداره کل  راهداری وحمل ونقل جاده ای استان بوشهرباعلام این مطلب افزود: همزمان باروز جهانی کودک ،کارشناسان اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای وپلیس راه روستایی استان ضمن حضوردرمدارس ابتدایی روستاهای نظرآقا، هلپه ای وتل سرکوه ،دانش اموزان این مدارس ر ابا مفاهیم ومقررات ایمنی آشناکردند.
وی گفت: کودکان بعنوان آسب پذیرترین قشرجامعه درزندگی ترافیکی  امروزی نیازمندبیشترین توجه وحمایت هستندازاین رونظام آموزشی،خانواده ودستگاههای مسئول امرایمنی باید آنها راباخطرات ترافیکی آشناکنند.
رییس اداره ایمنی وترافیک اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان  تصریح کرد:کودکان بعنوان آینده سازان ورانندگان فردا ،بایدهمین امروز با مقررات ترافیکی آشناشوند وایمنی بعنوان مهمترین درس زندگی بایدازسنین کودکی به آنها یا داده شود.
مهندس کاوئیان اضافه کرد: اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان بنابه رسالت ذاتی خودوبا هدف ارتقاءدانش ترافیکی کودکان امسال هم همانند سالهای گذشته طرح ایمن سازی مدارس حاشیه راههای استان را همزمان باآغازسال تحصیلی آغازکرده است.
وی افزود: درطرح ایمن سازی مدارس حاشیه راههای سال تحصیلی 96-97تعداد 20مدرسه ابتدایی با4هزار دانش آموز واقع درشهرستانهای دشتستان، تنگستان، عسلویه، دیلم وگناوه که کمترین  فاصله را جاده داشته اندایمن سازی فیزیکی وفرهنگی می شوند.
رییس اداره ایمنی وترافیک اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان  ضمن تشریح جزییات طرح ایمن سازی مدارس حاشیه راهها گفت: درطرح ایمن سازی مدارس ابتدا مدارس مشمول طرح را با انجام خط  کشی ،نصب تابلو، علایم وچراغهای راهنمایی دراطراف آنها ایمن سازی فیزیکی  می کنیم  ودرمرحله دوم طرح نیز باکمک کارشناسان راهداری وحمل ونقل ،پلیس راه  ومربیان آموزش دیده وتوزیع کتب  وجزوات آموزشی  دانش آموزان راایمن سازی فرهنگی می کنیم.
وی افزود: درطرح ایمن سازی فرهنگی، دانش آموزان مدارس حاشیه راهها بانحوه سواروپیاده شدن ازسرویس مدرسه، چگونگی عبورازعرض جاده وسایرمقررات ایمنی آشنا می شوند.مشخصات:
نظرات: *