پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیآمادگی کامل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان بوشهر برای پاییز و زمستان پیش رو

تاریخ انتشار: 1396/07/24

مهندس سیدحمیدرضاعلم مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای دردومین نشست مسئولان راهداری وحمل ونقل جاده ای استان اعلام کرد:راهداری باآمادگی کامل به استقبال فصل بارندگی می رود.
دراین نشست وی  ضمن تسلیت ایام سوگواری سرورسالارشهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) وگرامی داشت تاسوعاوعاشورای حسینی گفت: همه امکانات راهداری وحمل ونقل جاده ای بسیج می شود تادرپاییز وزمستان پیش روکه معمولا فصل بارش دراستان است مردم به مشکلی برنخورند.
مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان افزود: بدین منظورازتعداد10اداره راهداری وحمل ونقل جاده ای شهرستانها و7راهدارخانه موجوددراستان خواسته شده همه امکانات خود ازجمله ماشین آلات سبک و سنگین راتاپیش آغازبارندگی هارفع عیب وآماده کنند ودرکنارمناطق موردنیازمستقرکنند.
مهندس علم همچنین تصریح کرد: عملیات تنقیه ولایروبی همه پلهای بزرگ وکوچک استان انجام شده ویا درحال انجام است تادرصورت بارش های شدیدوسیلابی شدن رودخانه ها امکان تخلیه سریع سیلاب هادربستررودخانه هافراهم شود.
مدیرکل رراهداری وحمل ونقل جاده ای استان گفت: بیش از350دستگاه انواع ماشین آلات سبک وسنگین و400نفرازعوامل راهداری درطول فصول بارندگی با استقراردرراهها وانجام گشت های راهداری آماده ارائه خدمت به مردم ودستگاههای امدادی هستند.
مهندس علم اضافه کرد:راهداری وحمل ونقل جاده ای استان وظیفه مراقبت،نگهداری وحفاظت از4 هزار کیلومترراه ،8هزار900پل بزرگ وکوچک با14هزاردهانه وتعداد12تونل رابرعهده دارد.
وی افزود:درطول یکسال اخیرباوجودخسارات وخرابی ناشی ازدوسیل اسفند95وفروردین 96برراهها وابنیه فنی ومرمت و بازسازی بموقع خرابی های بجای مانده ازسیل، راهداری وحمل ونقل جاده ای استان جهت رفاه مردم ورانندگان بیش از131کیلومترروکش آسفالت و351هزار400متربع لکه گیری آسفالت در بزرگراهها، راههای اصلی وفرعی رورستایی انجام داده است.
مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان تصریح کرد: دریکسال اخیرهمچنین ازمحل اعتبارات راهداری علاوه برنصب 5هزار800انواع تابلوعلایم اخباری وهشداردهنده 10کیلومترگاردریل نیزدرمناطق موردنیازراهها نصب وبیش از2هزار450کیلومتر ازراههای استان خط کشی شده است.
مهندس علم افزود:باوجودبعضی ازمحدودیت های اعتباری وعدم تحقق انتظارات ماخصوصادرحوزه تامین اعتبارراه روستایی، راهداری وحمل ونقل جاده ای استان باتمام توان به مراقبت وحفاظت ازراهها وهمچنین ابنیه فنی بعنوان سرمایه ملی ادامه خواهددادو به وظایف خودعمل خواهدکرد.
وی همچنین مهمترین هدف و رسالت راهداری وحمل ونقل جاده ی استان درمقطع کنونی را ارتقاء شاخص های ایمنی درراهها برشمردوگفت: باتمام وجودتلاش خواهیم کردباتوسعه متوازن راهها ورفع وآشکارسازی  نقاط پرخطرراهها، ایمنی ورفاه رادرسفرهای جاده ای مردم فراهم آوریم.مشخصات:
نظرات: *