پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیارائه تسهیلات به کاروانهای اربعین حسینی ثبت نام شده درحج وزیارت استان بوشهر

تاریخ انتشار: 1396/06/28

کاروانهایی که ازطریق ثبت نام وهماهنگی باسازمان حج وزیارت برای مراسم اربعین حسینی اعزام میشود مشمول تخفیف هزینه سفرمی شوند.
مهندس سیدحمیدرضاعلم مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان درنشست با مسئولان تشکلهای صنفی حمل ونقل مسافراستان بااعلام این مطلب گفت: به منظورتسهیل تردد وتشویق زوار به اعزام سازماندهی شده، به زائرین شرکت کننده درمراسم اربعین حسینی که ازطریق ثبت نام درکاروانهای  حج وزیارت عازم سفراربعین می شوند تخفیف هزینه سفرداده می شود.
وی افزود: سال گذشته به کاروانهایی که یک ماه قبل ازاعزام به مراسم اربعین اقدام به ثبت نام ازطریق سازمان حج وزیارت کرده بودندتا30درصدتخفیف هزینه سفرداده شدوامسال نیز انجمن صنفی شرکت های حمل نقل مسافرآمادگی دارد به  کاروانهایی که یک ماه قبل ازایام اربعین اقدام کنند همین میزان تخفیف را لحاظ نمایند.
مهندس علم ضمن تاکیدبرسفرسازماندهی شده زوار تصریح کرد: اعزام سازماندهی شده زوار اربعین حسینی به مسئولان مربوطه ازجمله اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان این امکان را می دهد تا با آگاهی دقیق ازمیزان زائرین نسبت تامین واختصاص ناوگان لازم اقدام نماید.
مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان گفت: سال گذشته بیش از19هزار727نفرزائربا 510 دستگاه ناوگان عمومی شامل 444دستگاه اتوبوس و66دستگاه مینی بوس به مرزشلمچه اعزام شدند و21هزار716زائر با526دستگاه اتوبوس به استان مراجعت کردند وبخش راهداری نیزهمه امکانات، نیرو وماشین آلات خودراجهت سفرایمن زوار بکارگرفت.
وی اضافه کرد: برای تسهیل تردد ونظارت برروندانتقال و بازگشت زائرین، امسال هم همانند سال گذشته نمایندگی بخش راهداری وحمل ونقل جاده ای استان ازبدو انتقال زوار به مرز شلمچه تا بازگشت آخرین نفرآنها به استان درمرز شلمچه مستقرمی شودتا هماهنگی لازم را با دستگاهها و نهادهای متولی برقرارنمایید.
مهندس علم به حضورخوددرمرزشلمچه و بازید ازامکانات پیشبینی شده برای جابجایی زائرین استان هم اشاره کردوگفت: درجریان مراسم اربعین گذشته برای هماهنگی های لازم درسطوح مدیریتی درجلسه ای با حضور مسئولان مستقردرپایانه مرزی شلمچه برروندجابجایی وانتقال زواز شرکت کردیم که نتیجه آن الحمدولله انتقال وبازگشت بموقع زوار بود.
مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان تصریح کرد: برای اطمینان ازجابجایی بموقع زائرین اربعین حسینی درطول ایام اعزام زوارازسوی شرکت های مسافربری انجام هرگونه سفردربستی ممنوع می شود تا خللی درجابجایی آنهاپیش نیاید.مشخصات:
نظرات: *