پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیکاهش 14درصدی تلفات رانندگی برون شهری وروستایی استان بوشهردر5ماهه اول سال 96

تاریخ انتشار: 1396/06/25

​تلفات رانندگی محورهای برون شهری وروستایی استان بوشهر در5ماهه سال 96نسبت به مدت مشابه سال قبل 14درصدکاهش یافته است.

مهندس سیدحمیدرضاعلم مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان بوشهر بااعلام این مطلب افزود:براساس آمارهای منتشرشده ازسوی  پزشکی قانونی در5ماهه نخست سال 96درمحورهای برون شهری وروستایی استان مجموعا 86نفربراثرسوانح وحوادث رانندگی جان خود راازدست داده اند که درمقایسه باتلفات 100نفره 5ماهه سال قبل 14درصدکاهش رانشان می دهد.

وی کاهش 14درصدی تلفات  رانندگی برون شهری وروستایی در5ماهه سال جاری استان را مرهون همکاری رانندگان و دستگاههای مسئول امرایمنی برشمردوتصریح کرد:درطول سالهای اخیرعوامل مختلفی درکاهش تلفات رانندگی نقش داشته اند که به باید نمره قبولی را اول به مردم ورانندگان،دوم به راهداری وپلیس ودیگردستگاههای مسئول امرایمنی وسوم به رسانه ها ومطبوعات درفرهنگ سازی وآگاهی بخشی به مردم  داد.

مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان افزود:در5ماهه سال امسال همچنین تعداد30 نفر موتورسواردرمحورهای برون شهری وروستایی براثرسوانح رانندگی جان خودراازدست داده اندکه نسبت به تلفات 30نفره موتورسواری درمدت مشابهه سال قبل شاهدافزایش یاکاهش نبوده است.

مهندس علم سهم 35درصدی تلفات موتورسواری استان ازمجموع تلفات رانندگی درمعابربرون شهری وروستایی رانگران کننده خواندوتصریح کرد:متاسفانه علیرغم فرهنگ سازی مناسب  وهشدارهای لازم ازسوی دستگاههای مرتبط ،رسانه ها ومطبوعات هنوزعده ای باعدم رعایت مقررات والزامات خاص موتورسواری، درجاده ها ومعابربرون شهری بدون برخورداری ازسیستم روشنایی مناسب ،شب هنگام مبادرت به موتورسواری می کنندوجان خودودیگران رابه مخاطره می اندازند.

مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان گفت:بررسی های میدانی کارشناسان ما نشان  می دهد تعداد5نفرازمجموع تلفات موتورسواری استان درساعات ابتدایی شب بدلیل فقدان ویامعیوب بودن سیستم روشنایی موتورسیکلت خودبادیگرخودروها برخورداشته اندکه اگرموتوسیکلیت آنهاازسیستم روشنایی بهره می بردچه بسااتفاقی برایشان نمی افتاد.

مهندس علم تصریح کرد:آمارهای پزشکی قانونی  نشان دهنده 17نفرکشته حوادث جاده ای برون شهری وروستایی استان درمردادماه است که درمقایسه باتلفات رانندگی  مردادماه سال گذشته 26درصدکاهش یافته است.

مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان افزود:شهرستانهای دشتستان با8کشته وبوشهرودشتی هرکدام با3کشته دارای بیشترین نرخ تلفات درمردادماه بوده اندهمچنین بیشترین تلفات مردادماه مربوط به محوربراجان به بوشهربا3کشته بوده است.

وی گفت:بشترین تلفات رانندگی  محورهای برون شهری وروستایی استان در مردادماه  مربوط به بازه زمانی وساعات20 الی 23بوده که مویدخستگی رانندگان  خودروها وفقدان  ویامعیوب بودن سیستم روشنایی موتورسیکلت هاست.
مشخصات:
نظرات: *