پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی4دستگاه پل عابر پياده در محور های ارتباطی استان بوشهرنصب می شود

تاریخ انتشار: 1396/06/20

به منظورارتقاء ایمنی عبورومرور عابرین پیاده،4دستگاه پل عابرپیاده درمحل های پرازدحام محورهای ارتباطی استان نصب می شود.
مهندس سیدحمیدرضاعلم مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان بوشهربا اعلام این خبر گفت: درراستای ارتقاء ایمنی عبورمرورعابرن پیاده وتسهیل ترد دانش آموزان واهالی روستاهای حاشیه راهها 4دستگاه پل عابرپیاده تاپایان سال جاری درمحورهای ارتباطی استان به بهره برداری می رسد.
وی افزود: یکی ازاین4پل عملیات نصب آن درروستای محمدآبادشهرشتان دشتی واقع در محور خورموج به کنگان آغازشده ودرآینده نزدیک به بهره برداری می رسد.
مهندس علم تصریح کرد: اين 4پل عابر پیاده مجموعا دارای 168 متر عرشه طولی بوده و با هزینه ای بالغ بر 15میلیارد ریال ازمحل اعتبارات سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشوراحداث می شوند.
مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان: این پل ها باتوجه به ترددوترافیک بالا وهمچنین میزان تردد عابرین پیاده دردوسوی جاده به ترتیب درروستای محمدآباددشتی(محورخورموج به کنگان) روستای چهارروستایی(محوربرازجان به گناوه)روستای کوره حیاتی(محورجم به ریز) و روستای خیش اشکن(محوربوشهربه عالیشهر) نصب می شوند.
مهندس علم افزود: سالانه بخش قابل توجهی ازتلفات رانندگی درکشوررا عابران پیاده تشکیل می دهندکه احداث  این پلها وعبور عابرین پیاده ازآنهامی توانددرپیشگیری وکاهش سوانح موثرباشد.
وی افزود : ازسوی راهداری وحمل ونقل جاده ای استان تاکنون تعداد9دستگاه پل عابرپیاده برروی محورهای ارتباطی استان نصب شده که با نصب این 4دستگاه پل تعدادپلهای عابرپیاده واقع در محورهای ارتباطی برون شهری به عدد13می رسدکه درنوع خودکم نظیراست.مشخصات:
نظرات: *