پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیاداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان بوشهر دستگاه برتر بیستمین جشنواره شهیدرجایی شد

تاریخ انتشار: 1396/06/15

درارزیابی سالانه سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان بوشهر،اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای دربین دستگاههای اجرایی استان  بعنوان دستگاه برتربیستمین جشنواره شهیدرجایی معرفی شد.
درآیینی باحضوراستانداربوشهر، معاونین استاندار،رییس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی و مدیر و کارکنان  دستگاههای اجرایی استان بوشهر، اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای بعنوان دستگاه برتربیستمین جشنواره شهیدرجایی  انتخاب وازآقای مهندس سیدحمیدرضا علم مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان تجلیل شد.
دراین آیین همچنین بخش هایی ازعملکرددستگاههای اجرایی ازجمله عملکرد اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای درحوزه زیرساخت های راهداری وحمل ونقل به نمایش درآمد.
درلوح تقدیرتقدیمی دکترسالاری استانداربوشهر بمناسبت انتخاب اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای بعنوان دستگاه برتراجرایی خطاب به مهندس سیدحمیدرضاعلم مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان آمده است: باعنایت به ارزیابی های صورت گرفته ،آن دستگاه دربیستمین جشنواره شهیدرجایی درفرآیند ارزیابی عملکرد سال 95بعنوان دستگاه برتردربین واحدهای اجرایی شرکت کننده انتخاب گردیده  است.
استانداربوشهرباتبریک این موفقیت ارزشمنددرادامه آورده است: باتبریک این موفقیت به جنابعالی وکلیه همکاران محترم آن دستگاه ،ازخداوندمتعال توفیق بیشتردرمسیرتحقق منویات مقام معظم رهبری وسیاست های دولت تدبیر وامید رامسألت می نماید.
درآیین  بیستمین جشنواره شهیدرجایی استان بوشهرهمچنین ازگروه کاری اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان که درتدوین وارایه مستندات  جشنواره شهیدرجایی همکاری داشتند تجلیل شد.
گفتنی است اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان  دراداروه مختلف جشنواره شهیدرجایی بعنوان دستگاه برتربرگزیده شده است.مشخصات:
نظرات: *