پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیبرقراری ارتباط رادیویی بین راهداری و حمل و نقل جاده ای دشتستان و پلیس 110

تاریخ انتشار: 1396/05/11

با هدف تسریع درفرایند اطلاع رسانی حوادث جاده ای،ارتباط رادیویی (بیسمی) بین راهداری وحمل ونقل جاده ای و پلیس 110دشتستان استان بوشهر برقرارشد.               
مهندس سیدحمیدرضاعلم مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان با اعلام این خبر افزود: در راستای تسهیل ارتباط واطلاع رسانی بموقع  رخدادهای جاده ای، ارتباط رادیویی بین راهداری و حمل ونقل جاده ای شهرستان دشتستان وپلیس 110برقرارگردید وازاین به بعد دو دستگاه فعال درامرایمنی بوسیله بیسیم حوادث جاده ای را به همدیگرگزارش خواهندکرد.
وی افزود: به همین منظور روز سه شنبه گذشته عملیات تبادل ارتباطات بیسمی بین اداره راهداری وحمل ونقل جاده ای شهرستان دشتستان وپلیس 110با موفقیت تست وانجام شد.
مهندس علم به نقش تبادل اطلاعات  درحوادث جاده ای اشاره کرد وتصریح نمود: برقراری ارتباط رادیویی پایدار(بیسیم) بین دستگاههای مسئول جهت پاسخگویی به کاربران جاده یکی ازپیش نیازهای اصلی عملیات مشترک درمدیریت بحران وحوادث جاده ای است.
مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان گفت: ارزیابی آخرین مانور زمان صفر حوادث جاده ای شهرستان دشتستان و سلسله مانورهای ساعت صفرامداد نجات جاده ای که درسنوات اخیر درسطح استان برگزارشده نشان دهنده وجود نقص در اطلاع رسانی رخدادهای جاده ای است که با راه اندازی ارتباط بیسمی بین راهداری وپلیس 110تا حدود زیادی این نقیصه برطرف می شود.
وی افزود: ارتباط بیسمی برقرارشده  بین راهداری وحمل ونقل جاده ای شهرستان دشتستان وپلیس 110 زمینه ارتباط موثراین دو دستگاه مسئول  خصوصا درمناطق کور ارتباطی راهها را فراهم و امکان ارتباط با باسایردستگاههای مسئول نظیر مدیریت بحران، اورژانس، هلال احمر، آتش نشانی ودیگردستگاههای مسئول درسطح شهرستان دشتستان را تسهیل می کند.
مهندس علم به اهمیت زمان دررسیدگی به حوادث جاده ای اشاره کرد وگفت: سالیانه حوادث متعددی درسطح جاده های استان اتفاق می افتدکه مسئله زمان وحضور بموقع نیروهای امدادرسان نقش بسیارحیاتی درحفظ جان حادثه دیدگان دارد لذا اطلاع رسانی بموقع این حوادث  می تواند در مدیریت بحران بوجود آمده به دستگاههای مسئول کمک کند.
مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان راه اندازی ارتباط بیسمی بین پلیس 110 و راهداری وحمل ونقل جاده ای شهرستان دشتستان را قدم نخست طرح بزرگ یکپارچه سازی اطلاع رسانی استانی حوادث جاده ای بیان کردواظهارامیدواری کرد زمینه ارتباط رادیویی بین این دو مجموعه درسایرشهرستان ها نیز بزودی فراهم شود.مشخصات:
نظرات: *