پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیاجرای طرح نوسازی ناوگان فرسوده باری دراستان بوشهر

تاریخ انتشار: 1396/05/03

ناوگان فرسوده باری با عمربالای 35 سال استان با اعطای تسهیلات کم بهره بانکی نوسازی می شود
سیدحمیدرضاعلم مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان بوشهر بااعلام این خبر افزود: در راستای افزایش بهره وری دربخش راهداری وحمل ونقل جاده ای، ارتقاء ایمنی عبور و مروروصرفه جویی درمصرف سوخت ، طرح جایگزینی ناوگان باری با عمربالای 35 سال استان با اعطای تسهیلات بانکی کم بهره اجرا می شود.
وی گفت: کامیون و کشنده های بالای 10سال سن وبالاتراز35 سال که دارای کارت هوشمند از سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای بوده و در یکسال گذشته حداقل 12فقره بارنامه و500 کیلومتر کارکرد داشته باشند مشمول طرح می باشند و میتوانند از مزایای آن استفاده کنند.
مهندس علم ملبغ تسهیلات اعطایی برای جایگزینی ناوگان فرسوده را80درصدقیمت تمام شده هرکامیون اعلام کردوتصریح نمود: برابرتوافق حاصل شده بین سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای کشوروکارخانه های سازنده به مالکان کامیونهای فرسوده مشمول این طرح به شرط اسقاط کامیون  خودتا80درصدقیمت تمام شده کامیون تسهیلات بانرخ مصوب شورای پول و اعتبارتعلق می گیرد.
مدیرکل راهداری وحمل وقل جاده ای افزود: سودتسهیلات اعطایی به کامیونهای فرسوده 18درصدمی باشدکه سهم متقاضی ازسود مصوب 9درصدو9درصد دیگرنیزدرراستای سیاست تشویقی بوسیله سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای پرداخت می گردد.
وی گفت:برای سهولت بیشترو وجود تنوع وحق انتخاب برای متقاضیان طرح جایگزینی، سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای کشورتاکنون باپنج شرکت تامین کننده خودرو با برند معتبراروپایی نظیرماموت(اسکانیا)سایپادیزل(ولوو)آذهایتکس(ماز)وداتیس فردادیزل آریا(داف)قرارداده منعقد نموده وباسایرشرکت های معتبرازجمله ایران خودرودیزل برای کشنده اکسوربنز وکاوه دیزل برای کشنده سیسونیزدرحال مذاکره است.
مهندس علم درتشریح جزییات بیشترطرح جایگزینی کامیونهای فرسوده افزود: برابردستورالعمل ابلاغی ،ظرفیت ناخالص کامیون فرسوده بایدبیش از10تن بوده وکامیون حتمابایدبیش از35سال سن داشته باشد.
مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان ضمن توصیه به مالکان ناوگان فرسوده برای استفاده مزایای طرح جایگزینی تصریح کرد: باتوجه به اجرایی شدن طرح ، مقرراست اقداماتی درجهت محدودیت تردد ناوگان فرسوده از اواسط سال آینده اجرایی گردد لذا مالکان محترم ناوگان فرسوده ازفرصت پیش آمده جهت نوسازی ناوگان خوداستفاده کنند.مشخصات:
نظرات: *