پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلینصب سامانه پیمایش هوشمند تردد(سپهتن) برتانکرهای حامل سوخت و سواری کرایه استان بوشهر

تاریخ انتشار: 1396/05/03

با هدف نظارت برتردد وکنترل دقیق ناوگان عمومی ، تانکرهای حامل سوخت وسواری کرایه استان ازابتدای مهرماه به سیستم سپهتن مجهز می شوند.
مهندس سیدحمیدرضاعلم مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان با اعلام این خبر گفت : با هدف ایجاد بسترمناسب جهت نظارت دایم برتردد ناوگان عمومی واعمال محدودیت های زمانی وسرعتی دقیق وعلمی بررانندگان حرفه ای، طرح تجهیز ناوگان حامل سوخت وسواری کرایه استان به سامانه پیمایش هوشمندترددناوگان(سپهتن) ازابتدای مهرماه دراستان عملیاتی می شود.
وی افزود: سامانه پیمایش هوشمندتردد ناوگان با قابلیت ارسال سریع اطلاعات، ذخیره سازی بسیار بالای حتی تایکسال، قرائتگر الکترونیکی گواهینامه راننده، عکس برداری ازرفتاررانندگان درحین رانندگی وردیاب آنلاین یکی ازسامانه های پیشرفته هوشمند نظارت جاده ای است که مسئولان امررا درکنترل لحظه به لحظه ناوگان کمک می کند.
مهندس علم بااشاره دیگرکارکردهای سامانه سپهتن گفت: این سامانه همچنین قابلیت ثبت مدت زمان رانندگی، مدت زمان پیوستگی رانندگی وثبت تخلفات احتمالی سرعت   وارایه آنلاین آن  به پلیس راه جهت اعمال محدودیت های زمانی وسرعتی بررانندگان متخلف را داراست.
مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان تصریح کرد: بانصب این سامانه ،رانندگان ناوگان سواری کرایه وتانکرهای حامل سوخت دیگرلزومی برای مراجعه به پاسگاههای پلیس راه واقع درمسیربصورت فیزیکی ندارندکه اهمیت بسزائی دروقت مسافرین ورانندگان دارد.
 وی افزود: باتوجه به ممنوعیت تردد و برخورد قانونی پلیس راه با ناوگان فاقد این سامانه از30 آبانماه سال جاری ،لازم است رانندگان ومالکان محترم  تانکرهای حامل سوخت وسواریه کرایه استان درفرصت قانونی نسبت به تجهیز ناوگان خودبه این سیستم اقدام کنند.
مهندس علم همچنین سامانه پیمایش هوشمندترددناوگان (سپهتن) رازیرساختی مناسب برای آگاهی بخشی به رانندگان بیان کردوگفت: برابرقانون  موجودرانندگان ناوگان عمومی فقط مجاز به 9ساعت رانندگی درشبانه روزهستند وبه ازای هرچهارساعت رانندگی نیزملزم به استراحت ده دقیقه ای می باشندکه این سیتم باقابلیت محاسبه دقیق مدت زمان رانندگی قادرخواهد بود به محض عدم رعایت سرعت مجاز یاعدم استراحت بین رانندگی پیغام های مناسب صوتی راجهت آگاه سازی راننده اعلام کند.
گفتنی است  هم اکنون دراستان بوشهر450دستگاه سواری کرایه ونزدیک به 240تانکرمخصوص حمل سوخت مشغول به فعالیت هستندکه به موجب این طرح موظف به نصب سامانه سپهتن برناوگان خود هستند.مشخصات:
نظرات: *