پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیاقدامات اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان بوشهر برای تحقق اقتصادی مقاومتی

تاریخ انتشار: 1396/04/20

تجهیز راههای استان به زیرساخت های خدماتی و رفاهی، احداث شهرک حمل ونقل بوشهرو سامان بخشی شهرک های موجود، اقتصادی سازی طرحهای حوزه راهداری  و توسعه زیرساخت های حمل ونقل هوشمند از ارکان اصلی  اقتصاد مقاومتی دربخش راهداری و حمل ونقل جاده ای است.
مهندس سیدحمیدرضاعلم  مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای صبح دوشنبه ضمن بازیداز پروژه هوشمند سازی نظارت جاده ای استان با اعلام مطلب افزود: یکی از رویکردهای مهم و مناسب برای اجرایی سازی منویات رهبرمعظم انقلاب اسلامی وتحقق اقتصادمقاومتی دربخش راهداری وحمل ونقل جاده ای، استفاده ازظرفیت شرکت های دانش بنیان،ساماندهی واقتصادی سازی طرحهای راهداری خصوصا راههای روستایی وتوسعه زیرساخت های حمل ونقل هوشمنداست.
وی گفت: نقشه کلان راهداری وحمل ونقل جاده ای استان مبتنی توسعه توانمندی تکنیکی،اصلاح الگوی مصرف،افزایش بهره وری،ساماندهی طرحهای راهداری واستفاده ازفن آوری نو در ارائه خدمات به مردم خصوصا هوشمندسازی نظارت جاده ای است.
مهندس علم تصریح کرد:بخش راهداری وحمل ونقل جاده ای استان بوشهربا دارا بودن4هزار341کیلومتر راه شامل بزرگراه،راه اصلی،فرعی وروستایی وفعالیت4هزار800راننده حرفه ای دربخش کالا و دارا بودن3هزار800انواع ناوگان باری و جابجایی سالیانه بیش از6میلیون تن کالا که باتوجه به افزایش تولیدات منطقه ویژه انرژی پارس جنوبی قابلیت افزایش تا20میلیون تن رانیز دارد وهمچنین وجود بسترمناسب برای جذب سرمایه گذاری، بخشی ازظرفیت کم نظیراستان بوشهر برای تحقق اقتصادمقاومتی است.
مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان افزود: وجود نزدیک به 3هزارناوگان مسافری با5هزار راننده فعال و برخورداری استان ازجوانترین ناوگان اتوبوسی کشور با میانگین 5/4سال و ارائه خدمات بهینه به گردشگری داخلی دراستان وکشور،وجود بسترمناسب برای توسعه ترانزیت کالا و بهرمندی بخش راهداری  وحمل ونقل جاده ای ازظرفیت های بالقوه شهرک های حمل ونقل کالا و مجتمع های خدماتی رفاهی باقابلیت اشتغالزایی مناسب ازجمله مزیت های بخش راهداری وحمل ونقل جاده ای برای تحقق اقتصادمقاومتی است.
مهندس علم یکی دیگرازظرفیت های بخش راهداری وحمل ونقل جاده ای استان برای تحقق اقتصادمقاومتی را توسعه زیرساخت های حمل ونقل هوشمند بیان کردوگفت: بخش راهداری وحمل ونقل جاده ای استان به کمک شرکت های دانش بنیان ودانش متخصصان داخلی طرح بزرگ هوشمندسازی نظارت برتردد و ترافیک در محورهای ارتباطی استان رااجرایی کرد که نقش بسزایی در بومی سازی تکنولوژی واشتغالزایی دارد.
وی بااشاره به نقش ارزنده سیستم های هوشمندجاده ای خصوصا دوربین های هوشمندثبت تخلف سرعت درکاهش سوانح وحوادث رانندگی ودرنتیجه کاهش و هدر رفت سرمایه های ملی که ازاهداف اقتصادمقاومتی است افزود: داده های آماری و تصاویر ثبت شده ازاین سامانه ها حاکی ازکاهش  40درصدی میانگین سرعت غیرمجازبعدازنصب دوربین  درمحورهای ارتباطی استان است که سهم قابل توجهی درکاهش سوانح وحوادث جاده ای و درنتیجه هزینه های اقتصادی استان دارد
مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان برای نمونه به ذکرآمارقبل وبعدازنصب دوربین  ثبت تخلف سرعت درمحورساحلی بوشهربه گناوه اشاره کردو تصریح کرد: درحالیکه درسال 95وتاقبل ازنصب دوربین دراین محورمتاسفانه ماشاهدکشته شدن 12نفربراثرسانحه رانندگی بودیم خوشبختانه بعدازنصب این دوربین ها تلفات این محورباکاهش 90درصدی به عدد2رسیده است که نشان ازکارکردموثراین سامانه هاست.
وی ازتداوم طرح هوشمندسازی نظارت برجاده های استان خبردادوگفت: هم اکنون95درصدازمحورهای شریانی استان زیرپوشش تعداد53دستگاه دوربین ثبت تخلف سرعت ،16دستگاه دوربین نظارت تصویری،54دستگاه ترددشمار برخط و3دستگاه باسکول هوشمندبدون نیازبه توقف است که بازیرپوشش رفتن دو محورساحلی بوشهربه دیر واهرم به برازجان به دوربین های ثبت تخلف سرعت تاپایان سال نخستین استانی می شویم که 100درصدمحورهای اصلی آن تحت پوشش نظارت هوشمندقرارمی گیرد.مشخصات:
نظرات: *