پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلینشست مسئولان راهداري وحمل ونقل جاده اي استان بوشهر

تاریخ انتشار: 1396/04/04

باهدف ارزيابي اقدامات صورت گرفته براي جذب اعتبارات استاني، دومين نشست مسئولان راهداري وحمل ونقل جاده اي استان درسال جاري برگزارگرديد.
مهندس سيدحميدرضاعلم مديركل راهداري وحمل ونقل جاده اي در نشست با مسئولان راهداري وحمل ونقل جاده اي استان ضمن تبريك دو موفقيت اخير اين اداره كل در كسب رتبه نخست كاهش تلفات نوروزي وكسب جايگاه اول مراكز معاينه فني خودروهاي سنگين كشورگفت: بخش راهداري وحمل ونقل جاده اي استان خصوصا در ماجراي دو سيل بهمن 95 و فرودين سال جاري وهمچنين نوروز 96خدمات بي بديلي را به مردم استان ارايه كردكه تحسين مسئولان استان، نمايندگان مردم درمجلس شوراي اسلامي ومردم رادرپي داشت.
وي افزود: برنامه هاي مهم و متنوعي براي توسعه متوازن راهداري وحمل ونقل جاده اي استان خصوصا درزمينه بكارگيري سامانه هاي هوشمندجاده اي و ارتقاء ايمني عبور و مرور و دستيابي به ايمني پايدار در دست اجرا داريم كه نيازمند توجه مسئولان و تخصيص اعتبارلازم درحوزه راهداري است.
مهندس علم با اشاره به خرابي به جامانده  از دو سيل اخير برراهها،پلها و ابنيه فني و همچنين نيازمندي هاي روز افزون حوزه راهداري وحمل ونقل جاده اي استان براي توسعه راهها وحفظ سرمايه هاي ملي تصريح كرد: عليرغم مساعدت هاي صورت گرفته وتخصيص بعضي اعتبارات، دربخش بهسازي مناطق آسيب ديده راهها ازسيل نيازمند توجه فرمانداران وكميته  برنامه ريزي شهرستانها  براي پاسخگويي به مطالبات مردمي هستيم.
مديركل راهداري وحمل ونقل جاده اي استان افزود: توقعات بسيار زيادي ازمجموعه راهداري وحمل ونقل جاده اي استان ازسوي مسئولان و مردم خصوصا دربخش راههاي روستايي جهت توسعه و تعريض و ايمن سازي اين راهها وجود دارد كه با توجه به كاهش اعتبارات ملي لازم است اعتبارات استاني به اين بخش اختصاص يابد.
وي با توجه به ضرورت جذب حداكثري اعتبارات استاني  گفت: مسئولان راهداري شهرستانها براي عمل به تعهدات خود در زمينه توسعه و تعريض راهها، خط كشي بموقع ،نصب علايم ،تامين روشنايي محورهاي ارتباطي و پاسخگويي به مطالبات مسئولان محلي و مردم خصوصا دربخش راههاي روستايي تمام تلاش خود را در جلسات شوراي برنامه ريزي شهرستانها بكارگيرند.
مهندس علم افزود: راههابعنوان شاهرگ هاي اقتصادي وتسهيل كننده مبادلات بخش هاي مختلف اقتصادي،كشاورزي،بازرگاني و تجارت همواره نيازمند توجه و مراقبت هستندكه چنانچه توجه لازم به آنها نشود دستيابي به توسعه پايدارغيرممكن مي شود. مشخصات:
نظرات: *