پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیرتبه اول كاهش تلفات نوروز 96 كشور براي استان بوشهر

تاریخ انتشار: 1396/03/16

رتبه اول كاهش تلفات نوروز96 كشور با كاهش 57/5 درصدي تلفات رانندگي دربخش برون شهري و روستايي به استان بوشهر اختصاص يافت.
مهندس سيدحميدرضا علم مديركل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان با اعلام اين مطلب افزود : براساس آمار منتشره شده ازسوي سازمان راهداري وحمل ونقل جاده اي كشور، با تلاش وكوشش شبانه روزي دستگاههاي مسئول امر ايمني و همراهي مطلوب رانندگان، تلفات نوروز 96 استان بوشهر در بخش برون شهري و روستايي نسبت به نوروز 95 با كاهش 57/5 درصدي مواجهه شده كه رتبه نخست كشوري را براي استان به همراه  داشته است.
وي افزود: داده هاي آماري سازمان راهداري وحمل ونقل جاده اي كشور همچنين نشان دهنده كاهش 63/2 درصدي تلفات برون شهري و روستايي استان در فروردين ماه 96 است كه مويد تداوم روند كاهشي تلفات رانندگي دراستان بوشهراست.
مهندس علم تصريح كرد: اميدواركننده ترين بخش ازداده هاي آماري سازمان راهداري وحمل ونقل جاده اي كشوربراي استان بوشهركاهش 90درصدي تلفات رانندگي مربوط به محور توريستي و تجاري بوشهر به گناوه است كه از بعد آغاز بكار دوربين هاي كنترل سرعت محقق شده و نشان دهنده آثار بسيار مثبت اجراي طرح هوشمند سازي نظارت جاده اي دراستان است.
مديركل راهداري وحمل ونقل جاده اي استان افزود: برابرآمارهاي منتشره ازسوي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده كشوردرسال  95 تلفات رانندگي درمحورهاي روستايي استان نسبت به سال قبل ازكاهش 42 درصدي برخوردارگرديده كه نشان دهنده تاثير مثبت طرح توسعه راههاي روستايي و ارتقاء فرهنگ رانندگي دراين محورهاست.
وي گفت: درحوزه تلفات موتورسواري هم كه همواره يكي از دغدغه هاي ما بوده استان ازكاهش 5 درصدي تلفات در بخش برون شهري و روستايي برخوردارگرديده كه مويد نقش مثبت و سازنده اجراي طرح موتورسواري است.

مهندس علم ضمن تاكيد بر بكارگيري تدابير و اقدامات پيشگيرانه براي تداوم روند كاهش تلفات رانندگي دراستان تاكيدكرد: تداوم كاهش حوادث وتلفات رانندگي دراستان نيازمند همراهي وتعامل همه دستگاههاي مسئول امرايمني، همراهي مردم و رعايت قوانين و مقررات رانندگي ازسوي رانندگان  و بكارگيري روشهاي پيشگيرانه وفرهنگ سازي مداوم است.
گفتني است درسال 95 براثرحوادث وتلفات رانندگي مجموعا 241 نفردرمحورهاي برون شهري و روستايي استان جان خود را ازدست داده اندكه با توجه به تلفات 249 نفره استان در سال 94 كاهش 3 درصدي تلفات را درپي داشته است.مشخصات:
نظرات: *